اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 57580

شناسه ملی: 10101026521

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/03/16:

پیرو آگهی شماره 5095 ت 32 مورخ 1/3/90 و به استناد نامه وارده شماره 12009 مورخ 16/3/90 کد ملی جهانیار جهان رخشان 004097XXXX صحیح می باشد و همچنین نام صحیح مدیر عامل داوود اکبری پرست حسن کیاده صحیح می باشد. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 20/2/90 کاظم قلم چی به کد ملی 004370XXXX احمد شفیعی به کد ملی 462233XXXX و جواد معدندار به کد ملی 489887XXXX به سمت هییت نظار انتخاب شدند. طبق سند صلح شماره های 50424 و 48916 مورخ 23/8/89 و 7/5/89 تنظیمی دفترخانه 605 حوزه ثبتی تهران داود الوندی به کد ملی 004467XXXX و جهان یارجهان رخشان به کد ملی 443298XXXX و احمد شکیبایی ابرند آبادی به کد ملی 443298XXXX و نورالدین سلیمانی نوری به کد ملی 003949XXXX کلیه سهم الشرکه خود را جمعا به مبلغ 000/860 ریال به کاظم قلم چی به کد ملی 004370XXXX واگذار از شرکت خارج شدند در نتیجه در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید. تعداد اعضای هییت مدیره 2 نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب شدند: کاظم قلم چی به سمت عضو و رییس هییت مدیره و داود اکبری پرست حسین کیاده به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقودسلامی با امضای مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی