اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 12655

شناسه ملی: 10220177521

تاریخ ثبت: 1390/03/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/03/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/03/25:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 25/3/1390 تحت شماره 12655 و شناسه ملی 102201XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده ودر تاریخ 1/4/1390 از لحاظ امضاذیل دفاتر تکمیل گردیده وخلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 0 1 ـ موضوع شرکت: تامین نیروی انسانی مورد نیاز خودشرکت در رابطه با قراردادهای تنظیفی منعقده وخدمات تاسیساتی وتعمیراتی ـ ایجاد ونگهداری فضای سبز و پارکها وارایه خدمات آشپزی وخدمات کپی و تکثیر و اسکن تایپ و تامین خودروهای استیجاری و ادارات و نهادهای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اجرای طرح پارکبان وترافیکی در سطح شهر ـ شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی و اخذ وام وتسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قراردادهای با شرکتهای داخلی وخارجی.. 2 ـ مدت شرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت : 1 ـ 3 ـ استان آذر بایجان غربی ـ شهر ارومیه خ 8 شهریور خ ابوالفتحی مجتمع فدک بلوک 25 واحد 8 4 ـ سرمایه شرکت:مبلغ 000/000/1 ریال میباشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم طاهره هاشمی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای میثم عبدیلی به سمت عضو هییت مدیره . 3 ـ 5 ـ آقای میثم عبدیلی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآور شرکت ازقبیل چک وسفته وبروات وقراردادهاوعقود اسلامی با مدیر عامل به تنهایی بامهر شرکت خواهدبود.. 7 ـ اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی