اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 99

شناسه ملی: 10760100166

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/30:

بموجب نامه شماره 875/184/11 مورخ 03/07/1395 اداره تعاون روستایی شهرستان نکا وبه استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 07/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:الف).عملیات ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 1393 اتحادیه باکلیه ارقام و موارد مورد تصویب و تایید مجمع قرار گرفت ب) اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند: اقای امید میرزایی به کد ملی 499986XXXX به نمایندگی از شرکت تعاونی روستایی اتحاد نکا به شناسه ملی 107600XXXX1 و شماره ثبت 137 عضو اصلی هییت مدیره.و)آقای علی احمدی به کد ملی 218043XXXX به نمایندگی از شرکت تعاونی روستایی سعدی نکا به شناسه ملی 107600XXXX0 و شماره ثبت 3 عضو اصلی هییت مدیره.و)آقای علی عبدی به کد ملی 499944XXXX به نمایندگی از شرکت تعاونی روستایی نورد نکا به شناسه ملی 107600XXXX1 و شماره ثبت 173 عضو اصلی هییت مدیره.و)اقای اسدالله طالبی به کد ملی 499964XXXX به نمایندگی از شرکت تعاونی روستایی اتفاق نکا به شناسه ملی 107600XXXX1 و شماره ثبت 192 عضو اصلی هییت مدیره.و)آقای خیرالله نصرالهی به کد ملی 499976XXXX به نمایندگی از شرکت تعاونی روستایی فجر نکا به شناسه ملی 107601XXXX8 و شماره ثبت 182 عضو اصلی هییت مدیره.و اقایان:)هادی رضایی به کد ملی 217001XXXX به نمایندگی از شرکت تعاونی روستایی ابوعلی نکا به شناسه ملی 107600XXXX5 و شماره ثبت 230 عضو علی البدل هییت مدیره.و)عبدالحسین سلطانی به کد ملی 499996XXXX به نمایندگی از شرکت تعاونی روستایی حافظ نکا به شناسه ملی 107600XXXX4 و شماره ثبت 73 عضو علی البدل هییت مدیره. ج) آقای محمد عابدینی به کد ملی 499927XXXX به نمایندگی از شرکت تعاونی روستایی بهمن نکا به شناسه ملی 107600XXXX0 و شماره ثبت 193 به عنوان بازرس اتحادیه. و) آقای سیدمحمود میرطاهری به کد ملی 499954XXXX به نمایندگی از شرکت تعاونی روستایی شهیدنوروزی به شماره ثبت 315 به عنوان بازرس اتحادیه برای مدت یکسال مالی به عنوان بازرسان اتحادیه انتخاب شدند ش 950930XXXX03763 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/30:

بموجب نامه شماره 875/184/11 مورخ 03/07/1395 اداره تعاون روستایی شهرستان نکا و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:الف) سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل: 1 ) شرکت تعاونی روستایی اتحاد بشماره ثبت 137 به شناسه ملی 107600XXXX1 به نمایندگی آقای امید میرزایی به کد ملی 499986XXXX به عنوان رییس هییت مدیره 2 ) شرکت تعاونی روستایی سعدی بشماره ثبت 3 به شناسه ملی 107600XXXX0 به نمایندگی اقای علی احمدی به کد ملی 218043XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره 3 ) شرکت تعاونی روستایی فجر بشماره ثبت 182 به شناسه ملی 107601XXXX8 به نمایندگی آقای خیرالله نصراله به کد ملی 499976XXXX به عنوان منشی هییت مدیره 4 ) شرکت تعاونی روستایی نورد بشماره ثبت 173 به شناسه ملی 107600XXXX1 به نمایندگی آقای علی عبدی به کد ملی 499944XXXX بسمت عضو هییت مدیره 5 ) شرکت تعاونی روستایی اتفاق بشماره ثبت 192 به شناسه ملی 107600XXXX1 به نمایندگی آقای اسدالله طالبی به کد ملی 499964XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره همگی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. چ)آقای علیرضا رنجبر سوچلمایی به کد ملی 209067XXXX خارج از هییت مدیره برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل اتحادیه تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردید. 2 ـ کلیه چکها ، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای اتحادیه می نماید و یا تمام و قسمتی از حق اتحادیه را منتفی می سازد به استثنای کلیه مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری اتحادیه ترتیب خاص داده باشند پس از تصویب هییت مدیره با امضای رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره ، نایب رییس هییت مدیره و امضای مدیرعامل و مهر اتحادیه معتبر خواهد بود.و کلیه اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950930XXXX24254 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی