اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 178147

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 12/4/1387 محل شرکت به تهران پل سیدخندان خ شهید کابلی (دبستان) ک موحد کاشانی 1/84 - واحد 1 منتقل گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ضمنا مجید بیات ماکو به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و شهره صانعی به سمت عضو و نایب رییس هیت مدیره و شادیه بهلولی ماکویی وفیروز بیات ماکو به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی