اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 26805

شناسه ملی: 10320450579

تاریخ ثبت: 1389/10/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/10/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/10/25:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 25/10/1389 تحت شماره 26805 و شناسه ملی 103204XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 25/10/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع موسسه: ارایه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی ـ انجام وکالت در مراجع قضایی ـ اداری ـ مالی ثبتی ـ دادگاه های خانواده ـ شهرداری ها و کمیسیون های آن و بویژه کمیسیون ماده پنج ـ دادگاه های انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی ـ مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن هییت های رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و اموراجتماعی ـ دیوان عدالت اداری ـ همچنین ارایه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی. 2 ـ مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت 2 سال. 3 ـ مرکز اصلی موسسه: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران فلکه دوم صادقیه برج گلدیس ط 7 واحد 715 ـ کدپستی 145179XXXX . 4 ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران موسسه: 1 ـ 5 ـ خانم ثریا بدلی باغچه جق به شماره ملی 137088XXXX به سمت رییس موسسه. به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس موسسه همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی