اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 178

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/09/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/09/16

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر نامه شماره 908 - 741 - 15/8/84 سازمان تعاون روستایی شهرستان هرسین خلاصه اساسنامه و تقاضانامه شرکت تعاونی کشاورزی مکانیزاسیون توسعه کاشت اتحاد تحت شماره 178 در تاریخ 16/9/84 در دفتر داخلی ثبت شرکت های این اداره به ثبت رسیده که جهت اطلاع عموم آگهی میشود. 1 - نام شرکت : شرکت تعاونی کشاورزی مکانیزاسیون توسعه کاشت اتحاد 2 -مرکز اصلی شرکت: روستای مبارک آباد(سگاز) بخش بیستون 3 - مدت شرکت : از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 4 - اسامی موسسین: آقایان علی نظری و سعید خسروی و جوادوعزیزالله و خیرالله و محمدعلی و نعمت الله کلا قادی 5 - سرمایه شرکت: به مبلغ هفتصدهزار ریال به حساب 79098 بانک کشاورزی هرسین واریز شده است. 6 - موضوع شرکت: مکانیزاسیون و انجام کارهای کشاورزی در کاشت و داشت و برداشت. 7 -اسامی مدیران و اشخاصیکه حق امضا دارند آقایان محمدعلی قادری به عنوان رییس و سعید خسروی به عنوان نایب رییس و نعمت الله قادری به سمت مدیرعامل و خیراله قادری به سمت منشی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و مقرر شد که کلیه اوراق تعهدآور شرکت (چک و سفته و ...) با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره ودر غیاب ایشان نایب رییس با مهر شرکت معتبر خواهد بود 8 - بازرسان شرکت : آقایان خیراله و جواد قادری به سمت بازرسان شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان هرسین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی