اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 939

شناسه ملی: 10720112807

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/11/1397 وبرابر تاییدیه شماره 754/184/111 مورخ 11/11/97 اداره تعاون روستایی شهرستان آستانه اشرفیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد. 1 ـ خانم مژده عاشوری کیسمی مدیرعامل قبلی از سمت خود درشرکت استعفا داده وآقای میثم حسن دوست کلده کد ملی 273990XXXX به عنوان مدیرعامل جدید شرکت انتخاب گردید.. 2 ـ به استناد ماده 50 اساسنامه کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یاتمام و یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هییت مدیره با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هییت مدیره که با امضای رییس هییت مدیره صورت خواهد گرفت. براساس تبصره 1 ماده 43 ؛ در غیاب رییس هییت مدیره وظایف او به عهده نایب رییس خواهد بود. ش 971117XXXX42750 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آستانه اشرفیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/10/1396 و برابر تاییدیه شماره 808/184/111 مورخ 4/11/96 اداره تعاون روستایی آستانه اشرفیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آدرس شرکت تعاونی: استان گیلان- شهرستان آستانه اشرفیه- بخش مرکزی - دهستان کیسم- آبادی بازان- کوچه شهید محمد حسن زاده- خیابان (بازان) -پلاک 398 - طبقه همکف- کدپستی 444415XXXX می باشد. ش 961115XXXX62350 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آستانه اشرفیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/10/1396 وبرابر تاییدیه شماره 705/184/111 مورخ 2/10/96 اداره تعاون روستایی آستانه اشرفیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم مژده عاشوری کیسمی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت انتخاب گردید. 2 ـ به استناد ماده 50 اساسنامه کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یاتمام و یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هییت مدیره با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هییت مدیره که با امضای رییس هییت مدیره صورت خواهد گرفت.برابر تبصره 1 ماده 43 در غیاب رییس هییت مدیره وظایف او به عهده نایب رییس خواهد بود. ش 961018XXXX52988 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آستانه اشرفیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی