اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 12/11/83 که طی نامه وارده 16172 - 14/11/83 ارسال گردید تصمیمات زیر اتخاذ گردید. اعضای هییت مدیره عبارتند از: داریوش ملکیان مدیرعامل- مهران حقیقی رییس هییت مدیره- محمد سعید پارسامنش نایب رییس هییت مدیره- علی حقیقی عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها متفقاً با رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. کفیل اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی