اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 634

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: تهران به شهرستان خدابنده بلوار امام روبروی سپاه پاسداران کوچه شهید صیاد علی بختیاری

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 19/10/83 . 1 - آقای تقی عبدی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای اجبار انصاری به سمت رییس و عضو هییت مدیره و آقای اصلان بالایی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک- سفته- برات و قراردادها و عقود اسلامی با مدیرعامل و رییس هییت مدیره و هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا تعداد اعضای هییت مدیره کماکان سه نفر می باشد لذا هیچگونه تغییری در ماده 14 اساسنامه حاصل نگردید. 2 - نیز به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 23/12/82 مرکز اصلی شرکت از تهران به شهرستان خدابنده- بلوار امام روبروی سپاه پاسداران کوچه شهید صیاد علی بختیاری پلاک 4 منتقل گردید لذا ماده سه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. رییس ثبت اسناد شهرستان خدابنده

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده وعادی بطورفوق العاده مورخ 23/12/82 مرکزاصلی شرکت به نشانی شهرستان خدابنده زنجان - بلوار روبروی سپاه پاسداران - کوچه شهیدصیاد علی بختیاری - پ 4 - انتقال یافت وماده 3 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. وماده 14 اساسنامه بشرح مندرج درصورتجلسه اصلاح گردید. و آقای جبار انصاری به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای تقی عبدی به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور باامضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره هریک به تنهایی همراه بامهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی