اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 20114

شناسه ملی: 10190017021

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 22 نفر

آدرس: در واحد ثبتی استان البرز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، شهر کرج ، گلشهر ویلای شرقی ، خیابان ابن سینا ، بلوار شهدای دانش آموز ،

کد پستی: 3134653141

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/11/21:

30,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/04/20:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/04/09:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - خانم نجمه اعتمادی کد ملی 314990XXXX و آقای داور علیزاده بریس کد ملی 146760XXXX و آقای مرتضی کفاشی به کد ملی 294856XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند ش 980923XXXX30940 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -خانم نجمه اعتمادی کد ملی 314990XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای مرتضی کفاشی به کد ملی 294856XXXX به سمت رییس هییت مدیره - آقای داور علیزاده بریس کد ملی 146760XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و عادی و بانکی و تعهد آور و غیرتعهد آور و اسناد اداری و اوراق مربوط به نظام مهندسی با امضا منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت و اسناد تعهد آور و عقود و قراردادهای مربوط به نظام مهندسی و راه و شهرسازی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 980923XXXX27563 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانمها نجمه اعتمادی کد ملی 314990XXXX و میترا عرشی کد ملی 006477XXXX و آقای مرتضی کفاشی به کد ملی 294856XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند خانم عفت ورعی به کد ملی 428041XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم عالیه روشنی لاطران کد ملی 603895XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند ش 980905XXXX95780 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از نجمه اعتمادی کد ملی 314990XXXX و راضیه فیروزی کد ملی 324003XXXX و مرتضی کفاشی به کد ملی 294856XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند ش 971123XXXX08497 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم نجمه اعتمادی کد ملی 314990XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مرتضی کفاشی به کد ملی 294856XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم راضیه فیروزی کد ملی 324003XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و عادی و بانکی و تعهدآور و غیر تعهدآور با امضا منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت و اسناد اداری و اوراق مربوط به نظام مهندسی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 971123XXXX13976 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضا هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح می گردد. ش 971123XXXX49670 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم ها نجمه اعتمادی کد ملی 314990XXXX و راضیه فیروزی کد ملی 324003XXXX و میترا عرشی کد ملی 006477XXXX و مرتضی کفاشی به کد ملی 294856XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند ـ روزنامه ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 970917XXXX56954 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی استان البرز، شهرستان کرج، بخش مرکزی، شهر کرج، گلشهر ویلای شرقی، خیابان ابن سینا، بلوار شهدای دانش آموز، پلاک 0 ، ساختمان تهران، طبقه چهارم، واحد غربی کدپستی 313361441 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 971001XXXX87258 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم نجمه اعتمادی کد ملی 314990XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 2 ـ خانم میترا عرشی کد ملی 006477XXXX به سمت عضو هییت مدیره 3 ـ مرتضی کفاشی به کد ملی 294856XXXX به سمت رییس هییت مدیره 4 ـ خانم راضیه فیروزی کد ملی 324003XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ . کلیه اسناد و اوراق بهادار و عادی و بانکی و تعهدآور و غیرتعهدآور با امضا منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت و اسناد اداری و اوراق مربوط به نظام مهندسی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 970917XXXX93254 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/5/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم نجمه اعتمادی کد ملی 314990XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 2 ـ خانم میترا عرشی کد ملی 006477XXXX به سمت رییس هییت مدیره 3 ـ خانم بی تا عرشی کد ملی 006508XXXX به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ خانم راضیه فیروزی کد ملی 324003XXXX به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و عادی و بانکی و تعهدآور و غیر تعهدآور با امضا منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهرشرکت و اسناد اداری و اوراق مربوط به نظام مهندسی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970530XXXX89282 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/5/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم ها نجمه اعتمادی کد ملی 314990XXXX و راضیه فیروزی کد ملی 324003XXXX و میترا عرشی کد ملی 006477XXXX و بی تا عرشی کد ملی 006508XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ خانم عفت ورعی به کد ملی 428041XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم عالیه روشنی لاطران کد ملی 603895XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند ش 970530XXXX82240 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای نورالدین یاوری کد ملی 335934XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ خانم میترا عرشی کد ملی 006477XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای امیر رضا نادری کد ملی 005782XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ خانم راضیه فیروزی کد ملی 324003XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهد آور و غیر تعهد آور با امضا منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی و مدارک مربوط به نظام مهندسی با امضامدیرعامل و مهرشرکت معتبر خواهد بود ش 960814XXXX01589 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از آقایان امیر رضا نادری کد ملی 005782XXXX و نورالدین یاوری کد ملی 335934XXXX و راضیه فیروزی کد ملی 324003XXXX و خانم میترا عرشی کد ملی 006477XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. خانم عفت ورعی به کد ملی 428041XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم عالیه روشنی لاطران کد ملی 603895XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند ش 960813XXXX80830 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان نورالدین یاوری کد ملی 335934XXXX و مهرداد نری میسا کد ملی 527984XXXX و خانم سحر دخیلی کد ملی 001023XXXX و خانم میترا عرشی کد ملی 006477XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. خانم عفت ورعی به کد ملی 428041XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم عالیه روشنی لاطران کد ملی 603895XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش 950929XXXX83250 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای نورالدین یاوری کد ملی 335934XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره - خانم میترا عرشی کد ملی 006477XXXX به سمت رییس هییت مدیره - آقای مهرداد نری میسا کد ملی 527984XXXX به سمت عضو هییت مدیره - خانم سحر دخیلی کد ملی 001023XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و غیر تعهدآور با امضا منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی و مدارک مربوط به نظام مهندسی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 950929XXXX81109 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ افزایش سرمایه از مبلغ 100000000 ریال منقسم به ده هزار سهم ده هزار ریالی با نام به مبلغ 3XXXXXXXX00 ریال منقسم به 3000000 سهم ده هزار ریالی با نام از محل تبدیل مطالبات نقدی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 941212XXXX59688 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تور جلسه انتخاب مدیران به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد ـ آقای مرتضی کفاشی کد ملی 294856XXXX و آقای محمد نیازی کد ملی 053039XXXX و آقای علیرضا هرندیان کد ملی 128475XXXX و خانم میترا عرشی کد ملی 006477XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ش 941127XXXX46946 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد نیازی فرزند رحیم کد ملی 053039XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ خانم میترا عرشی فرزند علی اصغر کد ملی 006477XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای علیرضا هرندیان فرزند احمد کد ملی 128475XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای مرتضی کفاشی فرزند مجید کد ملی 294856XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم فرناز اسدی راد فرزند عبدالمجید کد ملی 006182XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هییت مدیره) انتخاب گردیدند. و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و غیرتعهدآور و نامه های اداری و عادی با امضا منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مدارک مربوط به نظام مهندسی با امضامدیرعامل و مهرشرکت مهر خواهد بود. ش 941127XXXX72865 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - نام شرکت از سازه آفرینان اطلس به " آرینا سازه سپهر البرز " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 941005XXXX21193 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضا هییت مدیره از 7 نفر به 4 نفرکاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ش 940902XXXX41224 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مرتضی کفاشی کد ملی 294856XXXX و آقای محمد نیازی کد ملی 053039XXXX و آقای محمد رنجبر کد ملی 460939XXXX و خانم میترا عرشی کد ملی 006477XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت:خانم عفت ورعی به کد ملی 428041XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم عالیه روشنی لاطران کد ملی 603895XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ش 940902XXXX93265 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد نیازی کد ملی 053039XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم میترا عرشی کد ملی 006477XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد رنجبر کد ملی 460939XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مرتضی کفاشی کد ملی 294856XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم فرناز اسدی راد کد ملی 006182XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا) برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و غیر تعهدآور با امضا منفرد رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری و عادی و مدارک مربوط به نظام مهندسی با امضامدیرعامل و مهرشرکت مهر خواهد بود ش 940902XXXX07716 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/20:

در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد به موجب نامه شماره 213/94 , 115 مورخ 13/5/94 اداره ثبت شرکتهای تهران و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/2/94 مرکز اصلی شرکت به استان البرز شهر کرج کرج بلوار هفت تیر بین چهارراه مصباح و کارخانه قند بعد از بانک مسکن پلاک 385 واحد 5 کدپستی 313465XXXX انتقال یافت و در واحد ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز تحت شماره 20114 به ثبت رسیده است. ش 940820XXXX91664 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد حسین متقی کد ملی 038372XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم میترا عرشی کد ملی 006477XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای مرتضی کفاشی کد ملی 294856XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره وآقای محمد نیازی کد ملی 053039XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهد آور و غیر تعهد آور و نامه های اداری و عادی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940130XXXX60773 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از قزوین جای سابق به آدرس جدید: کرج ـ بلوار هفت تیر ـ بین چهار راه مصباح و کارخانه قند ـ بعد از بانک مسکن ـ پلاک 385 ـ واحد 5 ـ کدپستی 313465XXXX منتقل گردید و ماده چهار اساسنامه به شرح مذکور اصلاح شد. ش 940317XXXX98169 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/11/1393 تصمیم ذیل اتخاذ شد: ـ در اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت، سرمایه شرکت از مبلغ هفتاد میلیارد ریال منقسم به هفت میلیارد سهم ده هزار ریالی به مبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به ده هزار سهم ده هزار ریالی کاهش یافت و ماده پنج اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 940223XXXX17391 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/10/1393 تصمیم ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی کفاشی کد ملی 294856XXXX محمد نیازی کد ملی 053039XXXX و محمد حسین متقی کد ملی 038372XXXX و خانم میترا عرشی کد ملی 006477XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 940130XXXX65734 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/10/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی کفاشی با کد ملی 294856XXXX و تورج مثال آذر با کد ملی 032147XXXX و محمدحسین متقی با کد ملی 038372XXXX و خانم میترا عرشی با کد ملی 006477XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 1784931 ثبت ناحیه دو کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/06:

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 15/10/1392 شرکت سازه آفرینان اطلس به شماره ثبت 20114 و شناسه ملی 101900XXXX1 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. آقای تورج مثال آذر با کد ملی 032147XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای محمدحسین متقی با کد ملی 038372XXXX به سمت عضو هییت مدیره خانم میترا عرشی با کد ملی 006477XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای مرتضی کفاشی با کد ملی 294856XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 1784932 ثبت شرکتهای کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا و هییت مدیره مورخ 15/6/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای تورج مثال آذر به شماره ملی 032147XXXX به شماره شناسنامه 1719 تاریخ تولد 25/10/1350 فرزند رحیم با پرداخت مبلغ 000/10 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمد رنجبر به شماره ملی 460939XXXX به شماره شناسنامه 264 تاریخ تولد 14/6/1353 فرزند علی آقا با پرداخت مبلغ 000/900/999/34 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم میترا عرشی با پرداخت مبلغ 000/120/990/4 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/170/990/4 ریال افزایش داد. آقای محمدحسین متقی به شماره ملی 038372XXXX به شماره شناسنامه 2385 تاریخ تولد 18/9/1358 فرزند محمدعلی با پرداخت مبلغ 000/10 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم بیتا عرشی با پرداخت مبلغ 000/950/9 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/10 ریال افزایش داد. آقای محمد نیازی به شماره ملی 053039XXXX به شماره شناسنامه 39956 تاریخ تولد 1/11/1327 فرزند عربعلی با پرداخت مبلغ 000/10 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/30 ریال به مبلغ 000/000/000/70 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 12 اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید. 22 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/70 ریال منقسم به هفت میلیون سهم 000/10 ریالی که تعداد هفت میلیون سهم بانام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. 32 اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد نیازی به سمت رییس هییت مدیره، آقای ناصر اسلامی به سمت عضو هییت مدیره، آقای محمدحسین متقی به سمت عضو هییت مدیره، آقای علیرضا هرندیان به سمت عضو هییت مدیره، آقای تورج مثال آذر به سمت عضو هییت مدیره، آقای مرتضی کفاشی به سمت عضو هییت مدیره، آقای محمد رنجبر به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای مرتضی کفاشی به سمت مدیر عامل 42 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و غیرتعهدآور و نامه های اداری و عادی با امضا منفرد مدیر عامل یا نایب رییس رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 52 خانم عفت ورعی به عنوان بازرس اصلی، خانم عالیه روشنی لاطران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 62 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 اساسنامه جدید مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه سابق گردید. در تاریخ 15/7/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 20/4/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای مرتضی کفاشی با پرداخت مبلغ 000/000/999/29 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/760/999/29 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/000/30 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 21/4/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/04/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/4/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نوع شرکت از سهامی خاص به با مسیولیت محدود تبدیل گردید. 11 اساسنامه شرکت مشتمل بر 27 ماده و یک تبصره بتصویب رسید. 21 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/1 ریال می باشد که تماماً پرداخت گردیده است و اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می باشد: آقای محمدرضا کفاشی به میزان سهم الشرکه 000/30 ریال، آقای ناصر اسلامی به میزان سهم الشرکه 000/50 ریال، آقای مرتضی کفاشی به میزان سهم الشرکه 000/760 ریال، آقای علیرضا هرندیان به میزان سهم الشرکه 000/50 ریال، خانم میترا عرشی به میزان سهم الشرکه 000/50 ریال، آقای رامین شاکری به میزان سهم الشرکه 000/10 ریال، خانم بیتا عرشی به میزان سهم الشرکه 000/50 ریال. 31 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم میترا عرشی به سمت رییس هییت مدیره، آقای رامین شاکری سمت نایب رییس هییت مدیره، خانم بیتا عرشی به سمت عضو هییت مدیره، خانم بیتا عرشی به سمت مدیر عامل ، 41 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 اساسنامه جدید مشتمل بر 27 ماده و 1 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید. در تاریخ 20/4/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/04/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا و هییت مدیره مورخ 10/4/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا هرندیان و آقای ناصر اسلامی و آقای تورج مثال آذر و آقای محمد رنجبر و آقای مرتضی کفاشی و آقای ایرج رحمانی و آقای محمدحسین متقی. 2 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا هرندیان به سمت رییس هییت مدیره و آقای ناصر اسلامی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای تورج مثال آذر به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمد رنجبر به سمت عضو هییت مدیره و آقای مرتضی کفاشی به سمت عضو هییت مدیره و آقای ایرج رحمانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدحسین متقی به سمت عضو هییت مدیره و آقای مرتضی کفاشی به سمت مدیر عامل . 3 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 20/4/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی