اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 3185

شناسه ملی: 14005231105

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

کد پستی: 1494814514

آدرس: صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/11/1398 مرکز شرکت به استان تهران منطقه 14 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله شهرک راه آهن خیابان بنفشه خیابان امیر کبیر پلاک 101 طبقه دوم

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/11/16:

70,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/04/13:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجتبی دهقان به شماره ملی 005858XXXX با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 35XXXXXXXX0 ریال افزایش داد. کبری نجفی به شماره ملی 443187XXXX با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 35XXXXXXXX0 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 7XXXXXXXX00 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست صاحبان سهم الشرکه بعد از افزایش به شرح ذیل می باشد: مجتبی دهقان به شماره ملی 005858XXXX دارای 35XXXXXXXX0 ریال کبری نجفی به شماره ملی 443187XXXX دارای 35XXXXXXXX0 ریال پ 981220XXXX19576 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/07:

به موجب نامه ی شماره 1074/20/98 مورخ 27/11/1398 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج و با استناد به صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/11/1398 مرکز شرکت به استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک راه آهن، خیابان بنفشه، خیابان امیر کبیر، پلاک - 101 ، طبقه دوم کدپستی 149481XXXX انتقال یافت و در اداره ی ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تحت شماره ی 555065 به ثبت رسیده است. پ 981207XXXX14300 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت به آدرس جدید: استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک راه آهن، خیابان بنفشه، خیابان امیر کبیر، پلاک - 101 ، طبقه دوم کدپستی : 149481XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید. ش 981119XXXX80311 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مجتبی دهقان با پرداخت 2 . 499 . 500 . 000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 2 . 500 . 000 . 000 ریال افزایش داد. ـ خانم کبری نجفی با پرداخت 2 . 499 . 500 . 000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 2 . 500 . 000 . 000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1 . 000 . 000 ریال به 5 . 000 . 000 . 000 ریال افزایش و ماده 4 اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می گردد ـ آقای مجتبی دهقان دارنده 25XXXXXXXX ریال سهم الشرکه ـ خانم کبری نجفی دارنده 25XXXXXXXX ریال سهم الشرکه ش 960524XXXX74576 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس استان البرز- نظرآباد-شهرک صنعتی نظرآباد-بلوار دکتر حسابی- خیابان سنبل کدپستی: 333149XXXX انتقال یافت در نتیجه ماده 3 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ش 951225XXXX84963 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی