اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1240

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/04/13:

به استناد صورتجلسات مورخه 22/3/85 و 23/3/85 مجمع عمومی عادی و هییت مدیره و فوق العاده شرکت فوق منضم به تاییدیه 4/3531/16 مورخ 28/3/85 اداره کل حمل و نقل وپایانه های مازندران تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - آقای ابوالحسن اسلامی به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خادملو به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. 2 - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 - آقای یحیی جعفری خورشیدی عضو و رییس هییت مدیره و خانم زینب سلیمی خورشیدی عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای عبدالحسین جعفری خورشیدی عضو اصلی هییت مدیره و خانم ربابه رسولی خورشیدی به سمت مدیر عامل (خارج شرکت) به مدت دوسال انتخاب شدند که مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی به امضای مدیر عامل و امضای رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر باشد و سایر نامه های اداری به امضای مدیر عامل یا امضای رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 4 - موضوع شرکت به انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا از مبدا شهرستان نکا به سایر نقاط کشور و همچنین ایجاد هرگونه شعب و یا نمایندیگ با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای کشور (اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مازندران) قابل انجام می باشد تغییر یافت لذا ماده 2 اساسنامه به شرح فوق الذکر اصلاح گردید. 5 - مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید (شهرستان نکا- پایان باز عمومی نکا- کیلومتر 10 جاده نکا به شهرستان بهشهر انتقال یافت لذا ماده 4 اساسنامه به شرح فوق الذکر اصلاح گردید. رییس ثبت اسناد واملاک بهشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت حمل و نقل جادهای بین شهری کالای دریابار بندر امیرآباد سهامی خاص به شماره ثبت 1240 مورخ 5/1/83 بهشهر و شماره ثبت جدید 543 مورخ 3/4/85 نکا به استناد شماره 7155/06 مورخ 1/4/85 اداره ثبت اسناد و املاک بهشهر منضم به عین پرونده شرکت و برابر تغییرات ایجاد شده مشروح جلسات مجمع عمومی فوقالعاده 22/3/85 مرکز اصلی شرکت از بندر امیرآباد بهشهر به نکا کیلومتر 10 جاده نکا بهشهر پایانه بار تغییر و در نتیجه ماده چهار اساسنامه و بند 7 اظهارنامه اصلاح شد ضمناً تحت شماره پانصد و چهل و سه در تاریخ 3/4/85 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی