اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 60964

شناسه ملی: 14007767029

تاریخ ثبت: 1397/05/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

آدرس: استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان محله هشت بهشت غربی خیابان هشت بهشت غربی کوچه قوام پلاک 228 ساختمان امام رضا طبقه دوم

تاریخ تاسیس: 1397/05/16

کد پستی: 8154753687

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/05/16:

4,800,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت طناب نقش جهان سپاهان به شناسه ملی 102606XXXX0 به نمایندگی مسعود جمالی به کد ملی 629940XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و بابک ادیبان اصل به عنوان مدیر عامل شرکت (خارج از اعضا هییت مدیره و سهامداران) و شرکت پاک شیمی صفه سپاهان به شناسه ملی 102604XXXX3 به نمایندگی مرتضی بیشه به کد ملی 128165XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و شرکت دارا کار به شناسه ملی 102601XXXX2 به نمایندگی بیژن سحرناز به کد ملی 181915XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و شرکت سپاهان پویه به شناسه ملی 102602XXXX7 به نمایندگی مسعود تبعه امامیه به کد ملی 128451XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین به شناسه ملی 104800XXXX1 به نمایندگی عرفان ترکمان دهنوی به کد ملی 044051XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و شرکت آریا پلیمر پیشگام به شناسه ملی 109801XXXX9 به نمایندگی محمد علی آبادی فراهانی به کد ملی 544993XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ش 981008XXXX75529 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: ارایه خدمات فنی و مهندسی مدیریت صادرات، تحقیقات بازار و بازاریابی داخلی و بین المللی (غیرهرمی و غیرشبکه ای) مشارکت در پروژه ها و فعالیت های داخلی و بین المللی شامل خرید، فروش، تولید، توزیع سرمایه گذاری صنعتی، سرمایه گذاری عمرانی، سرمایه گذاری کشاورزی صادرات کالا و خدمات و ایده مجاز بازرگانی خدمات ترخیص کالا از گمرکات در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ش 981008XXXX59996 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت طناب نقش جهان سپاهان به شناسه ملی 102606XXXX0 و شرکت پاک شیمی صفه سپاهان به شناسه ملی 102604XXXX3 و شرکت دارا کار به شناسه ملی 102601XXXX2 و شرکت سپاهان پویه به شناسه ملی 102602XXXX7 و شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین به شناس ملی 104800XXXX1 به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و شرکت آریا پلیمر پیشگام به شناسه ملی 109801XXXX9 به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. فاطمه حیدری به کد ملی 660994XXXX و علی کشاورز به کد ملی 629993XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. ش 981008XXXX96756 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/16:

تاسیس شرکت سهامی خاص آرتین تجارت رایمون درتاریخ 16/05/1397 به شماره ثبت 60964 به شناسه ملی 140077XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: 1 - ارایه خدمات فنی و مهندسی مدیریت صادرات، تحقیقات بازار و بازاریابی داخلی و بین المللی(غیر هرمی غیرشبکه ای) مشارکت در پروژه ها و فعالیت های داخلی و بین المللی شامل خرید، فروش ،تولید، توزیع سرمایه گذاری صنعتی, سرمایه گذاری عمرانی, سرمایه گذاری کشاورزی واردات و صادرات کالا و خدمات و ایده مجاز بازرگانی خدمات ترخیص کالا از گمرکات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان-محله هشت بهشت غربی-خیابان هشت بهشت غربی-کوچه قوام-پلاک - 228 -ساختمان امام رضا-طبقه دوم- کدپستی 815475XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 48XXXXXXXX ریال نقدی منقسم به 480000 سهم 10000 ریالی تعداد 480000 سهم آن با نام عادی مبلغ 168XXXX000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 970391 مورخ 29/03/1397 نزد بانک بانک ملی ایران شعبه فلکه فیض اصفهان با کد 25873 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره دارا کار به شناسه ملی 102601XXXX2 و به نمایندگی بیژن سحرناز به شماره ملی 181915XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال سپاهان پویه به شناسه ملی 102602XXXX7 و به نمایندگی مسعود تبعه امامیه به شماره ملی 128451XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال پاک شیمی صفه سپاهان به شناسه ملی 102604XXXX3 و به نمایندگی مرتضی بیشه به شماره ملی 128165XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال طناب نقش جهان سپاهان به شناسه ملی 102606XXXX0 و به نمایندگی مسعود جمالی به شماره ملی 629940XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال تولیدی طب پلاستیک نوین به شناسه ملی 104800XXXX1 و به نمایندگی عرفان ترکمان دهنوی به شماره ملی 044051XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آریا پلیمر پیشگام به شناسه ملی 109801XXXX9 و به نمایندگی محمد علی آبادی فراهانی به شماره ملی 544993XXXX و به سمت عضو هییت مدیره - عضو علی البدل به مدت 2 سال آقای شادکام معینی به شماره ملی 584976XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل و رییس یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای علی کشاورز به شماره ملی 629993XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فاطمه حیدری به شماره ملی 660994XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970516XXXX31631 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی