اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 730

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 1/12/83 تغییرات زیر در شرکت مزبور به عمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه اولیا درج و منتشر می گردد: 1 - آقای اکبر معتمدی سده و آقای مهدی براتی سده و خانم منیژه ناظمی اسدپور به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند. 2 - آقای مجتبی غلامی فرزند تقی به سمت بازرس اصلی و آقای بهروز مختاری فرزند محمد علی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده اند. 3 - روزنامه اولیا جهت درج آگهیها و دعوت نامه های شرکت تعیین گردیده. 4 - هییت مدیره آقای اکبر معتمدی سده را به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهدی براتی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم منیژه ناظمی اسدپور به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. کفیل ثبت زرین شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی