اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 24403

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/01/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/01/18

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فنی پیشتاز صنعت آپادانا سهامی خاص که در تاریخ 18/1/84 تحت شماره 24403 در این دایره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه محلی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: خدمات تاسیساتی تجهیزات پزشکی و صنعتی و به کلی هرنوع اقدامی که با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان, خیابان علامه امینی کوچه سلمان فارسی کوچه شریعتی پلاک سی و یک 3 - سرمایه شرکت: یک میلیون ریال نقدی که منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی است که 35 % مبلغ اسمی بموجب گواهی شماره 1/2283 م / - 15/1/84 بانک صادرات شعبه چهارراه نور باران بحساب جاری شماره 010073XXXX004 شرکت واریز و مابقی تعهدی است. 4 - مدت شرکت از تاریخ 15/1/84 بمدت نامحدود 5 - مدیران و صاحبان امضا: آقای مهدی یزدانیان بسمت رییس هییت مدیره خانم فاطمه آقای خوزانی بسمت مدیرعامل و آقای سید عباس موسوی آغچه بدی بسمت نایب رییس هییت مدیره آقای سید جمال موسوی آغچه بدی و آقای اسماعیل سلیمی بسمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقاً با مهر شرکت معتبر است ضمناً رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقاً با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 6 - آقای محمدرضا نصیری معموره و آقای سعید نیکخواه باغبادرانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی