اطلاعات عمومی

فعال تضامنی

شماره ثبت: 14048

شناسه ملی: 14008983869

تاریخ ثبت: 1398/11/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: استان همدان شهرستان همدان بخش مرکزی شهر همدان محله خیابان شریعتی کوچه مشیر خیابان دکتر شریعتی پلاک 185 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1398/11/21

کد پستی: 6517693539

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/11/21:

60,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/21:

تاسیس شرکت تضامنی بابک موساییان و شرکا درتاریخ 21/11/1398 به شماره ثبت 14048 به شناسه ملی 140089XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید و فروش نقدی ارز، مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز داخلی و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی می باشد.به استنادمجوزشماره 344970/98 مورخ 07/10/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آگهی گردیده است . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان همدان ، شهرستان همدان ، بخش مرکزی ، شهر همدان، محله خیابان شریعتی ، کوچه مشیر ، خیابان دکتر شریعتی ، پلاک 185 ، طبقه همکف کدپستی 651769XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 6XXXXXXXX00 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای بابک موساییان به شماره ملی 386024XXXX دارنده 55XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه آقای عرفان موساییان به شماره ملی 387549XXXX دارنده 5XXXXXXXX0 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای بابک موساییان به شماره ملی 386024XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای هادی شهبازی به شماره ملی 387440XXXX و به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود آقای عرفان موساییان به شماره ملی 387549XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور صرافی با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر صرافی معتبر می باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار چشم انداز همدان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 981121XXXX72293 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی