اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 332

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 8/10/88 شرکت مذکور که در تاریخ 10/10/88 واصل گردیده: 1 صورت های مالی سال 1387 به تصویب رسید. 2 آقای ابوالفضل دلیریان به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب گردید. 4 اعضا هییت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: حسین دبیری مجید دبیری علیرضا دبیری. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/10/88 آقای حسین دبیری به سمت رییس هییت مدیره و آقای مجید دبیری به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علیرضا دبیری به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب که حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق عادی و مراسلات به امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان زرندیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی