اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 255647

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/07/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان خوزستان شهرستان ایزه خ فرهنگ

تاریخ تاسیس: 1384/07/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/01/23:

110,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/07/02:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/1/86 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: خانم سارا بیژن رستمی فرزند نادعلی به ش ش 12447 کد ملی 184011186 ص از ایزه با پرداخت مبلغ 000/000/10 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/100 ریال به مبلغ 000/000/110 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نوع شرکت از مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/110 ریالی منقسم به 11000 سهم 000/10 ریالی با نام که تماماً پرداخت گردیده است. محل شرکت استان خوزستان ـ شهرستان ایزه ـ خ فرهنگ ـ پ 208 تغییر یافت. آقای سیروس بیژن رستمی ـ خانم مدینه خورشیدی ـ خانم سارا بیژن رستمی بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای رضا نیک بخت بسمت بازرس اصلی و آقای روح اله بندانی سوسن بسمت بازرس علی البدل شرکت برا ی مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/1/86 خانم مدینه خورشیدی به سمت رییس هییت مدیره و خانم سارا بیژن رستمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیروس بیژن رستمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته ها و بروات و اسناد تعهدآور عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ذیل ثبت دفاتر در تاریخ 4/2/86 تکمیل امضا گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 2/7/84 تحت شماره 255647 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز و انجام کله امور بازرگانی اخذ و اعطا نمایندگی داخلی و خارجی ایجاد و تاسیس کارخانجات تولیدی مجاز اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. 2 مرکز اصلی شرکت: تهران خ مطهری خ سلیمان خاطر ک اصلی پور پ 10/3 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال. 4 مدیران شرکت: آقای سیروس بیژن رستمی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم مدینه خورشیدی به سمت عضو و رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی