اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3869

شناسه ملی: 14003542230

تاریخ ثبت: 1392/05/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/05/02

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/08:

آگهی تغییرات شرکت هامون گستر نوین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت 3869 و شناسه ملی 140035XXXX0 برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 06/08/96 شرکت مزبور به واصله مورخ 07/08/96 که در تاریخ مورد اشاره از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 1 ـ آقای حمید فرزادیان به شماره ملی 214216XXXX به سمت رییس هییت مدیره، خانم مینا کریمی به شماره ملی 213013XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مجید فرزادیان به شماره ملی 214216XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ مکاتبات، اسناد و اوراق تعهدآر تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 4 ـ آقایان میثم مهر علی نژاد و سلمان نورزاد به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. ش 960808XXXX02250 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/13:

خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شرکت هامون گستر نوین قشم ( سهامی خاص) که در مورخ 2/5/92 تحت شماره 3869 و شناسه ملی 140035XXXX0 در این مرکز به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات مهندسی و طراحی و محاسبات و نظارت و مشاوره و پیمانکاری و اجرای کلیه پروژه های عمرانی معماری، شهرسازی، تاسیسات برقی و مکانیکی و مهندسی و مدیریت ساخت و کنترل پروژه مطالعات فنی و نظارت فنی و طراحی و محاسبه و مشاوره پیمانکاری و اجرای کلیه مراحل ساخت شامل گودبرداری سازه، معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی انواع پروژه های ساختمانی تجاری اداری مسکونی صنعتی انبوه سازی فن آوری نوین ساختمانی، مقاوم سازی و بازسازی بافتهای فرسوده در برابر زلزله و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی صادره شماره 330/92 مورخ 1/5/92 سازمان منطقه آزاد قشم 2 مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: قشم الهیه انتهای کوچه بلوط طبقه چهارم جنوبی آپادانا 33 پلاک ثبتی 8 فرعی از 19987 اصلی 1939 بخش 8 4 سرمایه شرکت: مبلغ شصت میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم بانام ششصد هزار ریالی می باشد که سی و پنج درصد آن معادل بیست و یک میلیون ریال طی گواهی شماره 753/2782 مورخ 29/4/92 بانک مسکن شعبه مرکزی قشم پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 آقای حمید فرزادیان به شماره ملی 214216XXXX به سمت رییس هییت مدیره، خانم مینا کریمی به شماره ملی 213013XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مجید فرزادیان به شماره ملی 214216XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور و بهادار و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل یا رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 7 مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 آقایان میثم مهرعلی نژاد و سلمان نورزاد به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 9 روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 اساسنامه شرکت در مورخ 1/5/92 مشتمل بر 19 ماده و بدون تبصره بتصویب رسید. د 1688747 مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی