اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1466

شناسه ملی: 14000035375

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 21 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/11/20:

4,208,600,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/05/18:

2,075,600,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . صورت های مالی وتراز نامه شرکت برای سال مالی منتهی به 31/06/1396 و سال مالی منتهی به 30/09/1396 تصویب گردید. 2 . اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به شماره ثبت 81046 و شناسه ی ملی 101125XXXX به نمایندگی آقای غلامحسین بهرامی با کد ملی 367372XXXX ، خانم عصمت میر با کد ملی 367164XXXX ، خانم فاطمه گنجی با کد ملی 367375XXXX ، خانم صفورا طویلی حسن زاده با کد ملی 006022XXXX ، خانم فرزانه شفیقی قزاق با کد ملی 366005XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و خانم فاطمه ذورقی بزی با کد ملی 367108XXXX ، خانم سمیه سرحدی با کد ملی 367431XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدیند. 3 . موسسه ی رایمند امین ثبت شده به شماره ی 3121 در اداره ثبت مشهد و شناسه ملی 103805XXXX5 به نمایندگی سید علیرضا یحیاییان بافنده به کد ملی 093369XXXX و خانم سکینه گنجعلی با کد ملی 367421XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم عالیه محبی با کد ملی 366001XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند. 4 . روزنامه کثیرالانتشار زاهدان برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 5 . مجمع عمومی از میان موسسات حسابرسی معرفی شده از سوی هییت مدیره موسسه حسابرسی رایمند امین را به عنوان حسابرس شرکت برای بررسی حساب های وصورتهای مالی شرکت درسال مالی 1397 - 1396 انتخاب نمود. ش 981018XXXX53846 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . صورت های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 31/6/1395 تصویب گردید. 2 . خانم سکینه گنجعلی بنجار به شماره ملی 367421XXXX به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند امین ثبت شده به شماره 3121 در اداره ثبت مشهد و شناسه ملی 103805XXXX5 به نمایندگی اقای سیدعلیرضا یحیاییان بافنده گد ملی 093369XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم فرزانه شفیقی قزاق با کد ملی 366005XXXX به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. 3 . روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4 . موسسه حسابرسی رایمند امین به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی شرکت برای بررسی صورت های مالی شرکت در سال مالی 1396 ـ 1395 انتخاب گردید. ش 980307XXXX35425 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 .اصلاح ماده 17 اساسنامه: سال مالی صندوق از اول دی ماه هر سال شروع و در پایان آذر سال بعد خاتمه می یابد به استثنا سال اول اعمال این تغییرات که از اول مهرماه سال جاری شروع و در پایان آذرماه سال جاری خاتمه می یابد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980121XXXX42177 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/24:

آگهی تغییرات صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی زابل سهامی خاص به شماره ثبت 1466 و شناسه ملی 140000XXXX5 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 . بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/11/1394 سرمایه شرکت از مبلغ 272872XXXX ریال به مبلغ 42086XXXX0 ریال با نام افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید .

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/5/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/11/1391 سرمایه شرکت از مبلغ 20756XXXX0 ریال منقسم به 10000 بانام سهم ریالی به مبلغ 272872XXXX ریال از محل پرداخت نقدی به موجب گواهی بانکی شماره 298/2301 مورخ 12/10/1394 بانک توسعه تعاون شعبه زابل افزایش یافت. ش 941029XXXX35355 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/04:

پیرو آگهی شماره 3010 ز ـ 22/2/93 و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/6/93 شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زابل (سهامی خاص) شماره ثبت 1466 شناسه ملی 140000XXXX5 منضم به نامه شماره 678/300 ـ 17/8/93 شرکت فوق: 1 ـ بودجه اصلاحی سال گذشته و سال آینده شرکت برای سال منتهی به 31/6/93 مطرح و مورد تصویب قرارگرفته است. ش 401050XXXX110160XXXX رییس ثبت اسناد و املاک زابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/22:

پیرو آگهی شماره 18868 ز ـ 28/9/92 و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده سالیانه و فوق العاده مورخ 11/12/92 شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی زابل (سهامی خاص) شماره ثبت 1466 و شناسه ملی 140000XXXX5 منضم به نامه شماره 86/200 ـ 24/1/93 شرکت فوق: 1 ـ صورت های مالی و ترازنامه برای سال مالی منتهی به 31/6/92 شرکت مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است. 2 ـ خانم ها فاطمه گنجی کد ملی 367375XXXX و شهناز سربیشه ای کد ملی 367392XXXX بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. 3 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش به عنوان حسابرس شرکت در سال مالی 1393 ـ 1392 انتخاب گردیده است. 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیده است. ش 401050XXXX111744XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک زابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/28:

پیرو آگهی شماره 16306 ز مورخ 26/8/92 و باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 20/9/92 شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی زابل (سهامی خاص) شماره ثبت 1466 و شناسه ملی 140000XXXX5 منضم به نامه شماره 77/300 ـ 23/9/92 شرکت فوق: 1 ـ آقای غلامحسین بهرامی کد ملی 367372XXXX نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شماره ثبت 81046 ثبت تهران به سمت رییس هییت مدیره و خانمها عصمت میر کد ملی 367164XXXX به سمت نایب رییس و زهرا اردنی کد ملی 367162XXXX عضو به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند. ش 401050XXXX111629XXXX رییس ثبت اسناد و املاک زابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/21:

پیرو آگهی شماره 20057 25/8/91 و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ 11/11/91 شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی زابل شماره ثبت 1466 شناسه ملی 140000XXXX5 منضم به نامه شماره 11/400 1/12/91 شرکت فوق: 1 صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 31/6/91 مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است. 2 خانمها شهناز سربیشه ای کد ملی 367398XXXX و گلرخ میر کد ملی 367395XXXX به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. 3 موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان حسابرس شرکت برای بررسی صورتهای مالی شرکت در سال مالی 1391 1390 انتخاب گردید. 4 خانم حوا اشکانی از عضو در شرکت مستعفی و خانم الناز حیدری کرباسکی به عضو شرکت درآمده است. ش 401050XXXX111428XXXX رییس ثبت اسناد و املاک زابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 2089 2/2/91 و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/6/91 و صورت جلسه مورخ 19/7/91 شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی زابل شماره ثبت 1466 و شناسه ملی 140000XXXX5 منضم به نامه شماره 1/7110 16/8/91 جهاد کشاورزی زابل: 1 خانم آزاده میر به سمت مدیر عامل بمدت دو سال و آقای شریف ملاشاهی جوان به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی در هییت مدیره صندوق انتخاب شدند. 2 بودجه سال ملی 1392 1391 شرکت مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است. 3 خانمها راضیه کیخا بهرام آباد و عذرا نوروزی از عضو در شرکت مستعفی و صغری عمرانی ابراهیم آباد و بگم سربیشه ای ب عضو شرکت در آمدند. رییس ثبت اسناد و املاک زابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/02/13:

پیرو آگهی شماره 21528 7/8/90 و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/10/90 شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی زابل به شماره ثبت 1466 و شناسه ملی 140000XXXX5 منضم به نامه شماره 2/30 3/12/90 شرکت فوق: 1 صورت های مالی و ترازنامه شرکت برای سال منتهی به 31/6/90 شرکت مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است. 2 خانمها شهناز سر بیشه ای به سمت بازرس اصلی و گلرخ میر به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. 3 روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیده است. 4 خانمها زهرا هراتی خالص و فاطمه هراتی دادی از عضو در شرکت مستعفی و خانمها سکینه خاتون میری و فاطمه هراتی خالص جزو سهامداران شرکت قرار گرفته اند. 5 موسسه حسابرسی آرمان نگر به عنوان حسابرس و بازرس برای بررسی صورت های مالی و مالیاتی شرکت در سال مالی 1390 1391 انتخاب گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک زابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی