اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/05/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/05/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/05/28:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 28/5/1387 تحت شماره 328530 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/5/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات توزیع و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی کلیه شرکتهای مجاز داخلی و خارجی کلیه امور مرتبط مجاز با موضوع شرکت. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: استان تهران شهر تهران شهر ری جاده ورامین تقی آباد خ احمد جما لی روبروی مدرسه سلمان فارسی 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای محمد علوی نوجه ده سادات به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای محسن علوی به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای محسن علوی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی