اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 11273

شناسه ملی: 10590032091

تاریخ ثبت: 1390/12/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: تصفیه استان قم بخش مرکزی شهر قم محله شهرک قدس بلوار ولیعصر خیابان هدایت پلاک 0 طبقه سوم

کد پستی: 3716139493

تاریخ تاسیس: 1390/12/04

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/12/04:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل گردید و آقای محسن حاجی باشی به شماره ملی 038152XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند. نشانی محل تصفیه: استان قم، بخش مرکزی، شهر قم، محله شهرک قدس، بلوار ولیعصر، خیابان هدایت پلاک 0 ، طبقه سوم، کدپستی 371613XXXX می باشد. ش 980902XXXX96811 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به ادرس جدید: استان قم ، شهرستان قم ، بخش مرکزی ، شهر قم، محله شهرک قدس ، بلوار ولیعصر ، خیابان هدایت ، پلاک 0 ، طبقه سوم کدپستی 371613XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 980505XXXX58664 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/05/13:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 16/4/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای طهمور ازمکان به سمت رییس هییت مدیره و آقای محسن حاجی باشی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مهتاب حاجی باشی به سمت عضو هییت مدیره و آقای طهمور ازمکان به سمت مدیر عامل تا تاریخ 2/12/92/2 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای آقای طهمور ازمکان و مهر شرکت می باشد. در تاریخ 7/5/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحد ثبتی قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/4/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی قم به آدرس شهر قم سالاریه میدان پیچک خیابان پیچک پ 132 طبقه دوم تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 7/5/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحد ثبتی قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/12/13:

شرکت فوق در تاریخ 4/12/1390 تحت شماره 11273 و شناسه ملی 105900XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 6/12/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 موضوع شرکتتهیه و توزیع لوازم پزشکی و پیراپزشکی(در زمینه های تخصصی و بیمارستانی و درمانگاهی) ارایه خدمات به بیماران خارج از کشور و داخل کشور جهت انجام امور درمانی و تشخیصی(از جمله درمانهای طبی و جراحی)توسط متخصصین گروه پزشکی و پیراپزشکی در غالب گروههای تخصصی پزشکی(شامل پزشک متخصص پرستار تکنسین های مربوطه)بهمراه تدارکات پروتزها وسایل مورد نیاز در هر مورد کسب مجوزهای لازم از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر ارگانهای مربوطه لازم است. 2 مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . 3 مرکز اصلی شرکت 1 3 استان قم شهر قم بلوار عطاران بلوار مفتح غربی بین ک 17 و 19 پ 209 واحد یک. 4 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یکهزار سهم 000/10 ریالی که تعداد یکهزار سهم با نام میباشد که مبلغ 000/000/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 253/8787 مورخ 30/9/89 نزد بانک ملت شعبه سالاریه قم پرداخت گردیده. 5 اولین مدیران شرکت 15 آقای طهمور ازمکان به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای محسن حاجی باشی به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 خانم مهتاب حاجی باشی به سمت عضو هییت مدیره 45 خانم مهتاب حاجی باشی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای رییس هییت مدیره منفردا و مهر شرکت میباشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم مهناز محمد زاده به عنوان بازرس اصلی 28 آقای یونس رماوندی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحدثبتی قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی