اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1869

شناسه ملی: 14003661823

تاریخ ثبت: 1392/07/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/07/04

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/04:

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که در تاریخ 04/07/92 شماره ثبت 1869 شناسه ملی 140036XXXX3 در دفتر ثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذیصلاح و مطابق با قوانین و مقررات منطقه آزاد ارس. 2 مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ارس جلفا صندوق پستی 544151635 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 میزان سرمایه شرکت: 000/000/10 (ده میلیون) ریال تماما نقدی. 5 اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از آنان: 1 شهریار ساپچی دارنده مبلغ دو میلیون ریال معادل بیست درصد سهم الشرکه 2 حسن دانایی یوسف آباد دارنده مبلغ دو میلیون ریال معادل بیست درصد سهم الشرکه 3 مظاهر دانایی یوسف آباد دارنده مبلغ دو میلیون ریال معادل بیست درصد سهم الشرکه 4 وحید دانایی یوسف آباد دارنده مبلغ دو میلیون ریال معادل بیست درصد سهم الشرکه 5 بهرام قدسی الوندی دارنده مبلغ دو میلیون ریال معادل بیست درصد سهم الشرکه می باشند. 6 مدیران شرکت: شهریار ساپچی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره حسن دانایی یوسف آباد به سمت رییس هییت مدیره، مظاهر دانایی یوسف آباد به سمت نایب رییس هییت مدیره، وحید دانایی یوسف آباد و بهرام قدسی الوندی هر کدام عضو هییت مدیره بمدت نامحدود انتخاب شدند. 7 دارندگان حق امضا مجاز: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 8 حدود اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 9 انحلال شرکت: مطابق ماده 114 قانون تجارت و اساسنامه شرکت خواهد بود. 10 اساسنامه شرکت در 27 ماده و بدون تبصره بتصویب رسید. 11 روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 201610XXXX118796XXXX سرپرست ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی