اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5778

شناسه ملی: 10680076253

تاریخ ثبت: 1390/06/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/06/22

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/05/24:

خلاصه اساسنامه واظهارنامه شرکت مذکور که درمورخه 20/5/90 تحت شماره 5778 دردایره ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده ودرهمان تاریخ ازلحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل وامضا گردیده جهت اطلاع عمومی درروزنامه رسمی کشور ویکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد 0 1 موضوع شرکت انجام کلیه ساخت وساز مسکن ازخاکبرداری تاکلید تحویل انبوه سازی وپل سازی پس ازاخذ مجوزازمراجع ذیصلاح 2 مدت ثبت : ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت یاسوج مادوان پشت بهداشت کوچه امام حسین 4 سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ سیصد وپنجاه هزار ریال آن نقدا " به حساب جاری شماره 9/12575/21 نزد بانک پارسیان شعبه یاسوج واریز ومابقی درتعهد سهامداران می باشد 0 5 مدیران ودارندگان حق امضا : عزیز بیدارخو به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره وکشور بیدارخو به به سمت رییس هییت مدیره وعبدی پور علی به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند وحق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور بانکی ازقبیل چک، سفته وبرات ونامه های عادی واداری باامضا عزیزبیدارخو ( مدیر عامل ) همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود . 6 کلثوم آتش پرور به سمت بازرس اصلی وفرزانه باب میرساطحی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . 7 اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره به تصویب کلیه سهامداران رسید . سرپرست ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی