اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 308104

شناسه ملی: 10103464957

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/03/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 5/3/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مذکور درتاریخ فوق منحل اعلام گردید و احمد عباسی به سمت مدیرتصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران، فلکه دوم تهرانپارس، خ جشنواره ک نقدی پ 70 میباشد. در تاریخ 17/3/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی