اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 447

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/09/25:

الف: به استناد بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورخ 21/9/83 و سند شماره 230710 مورخ 17/9/83 دفتر 8 ابهر بانو صغری سرداری کلیه سهم الشرکه خود را به مبلغ 000 ‚ 500 ریال به آقای ذکراله غنیمتی به شماره شناسنامه 16 حوزه 4 ابهر فرزند حمداله انتقال داده است. در نتیجه اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه آنان به شرح زیر است: نام شرکا میزان سهم الشرکه حمداله غنیمتی 000 ‚ 500 ریال ذکراله غنیمتی 000 ‚ 500 ریال جمع کل سهم الشرکه 000 ‚ 000 ‚ 1 ریال ب: به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/9/83 ذکراله غنیمتی به سمت رییس هییت مدیره وحمداله غنیمتی به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی ازقبیل چک وسفته وبرات بامضا حمداله غنیمتی ( مدیر عامل ) و ذکراله غنیمتی (رییس هییت مدیره) جمعا بامهرشرکت معتبراست. رییس ثبت ابهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی