اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10320870311

تاریخ ثبت: 1392/02/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران کامرانیه جنوبی خیابان کلهری کوچه یکم

تاریخ تاسیس: 1392/02/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/02/23:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/24:

موسسه فوق در تاریخ 23/2/1392 تحت شماره 31596 و شناسه ملی 103208XXXX1 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 23/2/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: طرح و نصب و اجرای دکوراسیون داخلی و مبلمان مسکونی و صنعتی، برگزاری همایشها و سمینارها و برنامه های مربوط به موضوع موسسه، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، انتقال دانش فنی مرتبط با موضوع موسسه. 2 مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 13 استان تهران شهر تهران کامرانیه جنوبی، خیابان کلهری، کوچه یکم، پلاک 10 کدپستی 193897XXXX/4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 15 آقای سید محمدعلی هاشمی نسب به شماره ملی 006548XXXX به سمت رییس هییت مدیره 25 خانم فرناز حاجی نیمه به شماره ملی 007019XXXX به سمت عضو هییت مدیره 35 خانم فرناز حاجی نیمه به شماره ملی 007019XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. پ 1647524 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی