اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 238932

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/10/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: نشانی تهران خ پیروزی خ شکوفه خ نور صلاحی

تاریخ تاسیس: 1383/10/27

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/3/84 موضوع شرکت ماده 2 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید عبارت است از خدمات بازرگانی و ترخیصات گمرکی صادرات و واردات و تولید کلیه کالاهای مجاز نمایندگی داخلی و خارجی و اعطا نمایندگی ایجاد فروشگاهها شرکت در مناقصه ها و مزایده های ادارات و شرکتها و اجرای طرح مناقصات تاسیس ات و پیمانکاری محل شرکت به نشانی تهران خ پیروزی خ شکوفه خ نور صلاحی پ 2 انتقال یافت.. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 27/10/83 تحت شماره 238932 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: خدمات بازرگانی گمرکی و ترخیص کالا ـ صادرات و واردات و تولید کلیه کالاهای مجاز ـ اخذ و اعطا نمایندگی ـ ایجاد فروشگاه. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان استاد مطهری ـ شماره 258 . 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 3 ریال. 4 ـ مدیران شرکت: آقایان اسماعیل پویان فر مدیرعامل و عضو هییت مدیره، احمد ثبوتی مدیرعامل امور مالی و نایب رییس هییت مدیره و محمدرضا پورشهلا نوبری مدیر امور اداری و رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود می باشند. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از مدیران همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی