اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2346

شناسه ملی: 10861221762

تاریخ ثبت: 1388/06/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

آدرس: جاده سیمان حریم کانال کوچه شهید یحیی قاسمی پلاک 40 -- منزل ایرج خوش خواهش

کد پستی: 6361845797

تاریخ تاسیس: 1388/06/01

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: هوشنگ برفی زاده به شماره ملی 186148XXXX ـ مسلم صیاد نژاد به شماره ملی 599000XXXX ـ محمد بادفر به شماره ملی 186039XXXX روزنامه سایه جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. منصور حسن پور به شماره ملی 550993XXXX به سمت بازرس اصلی و فرهاد نظری نیک به شماره ملی 186038XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 980610XXXX17469 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: هوشنگ برفی زاده به شماره ملی 186148XXXX به سمت مدیرعامل ـ مسلم صیاد نژاد به شماره ملی 599000XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ محمد بادفر به شماره ملی 186039XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل بصورت منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980610XXXX55698 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل شرکت در واحد ثبتی بهبهان به آدرس جاده سیمان-حریم کانال-کوچه شهید یحیی قاسمی-پلاک 40 –منزل ایرج خوش خواهش کدپستی 636184XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 950506XXXX88617 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مسعود طیب پور به شماره ملی 424016XXXX -لیلا طیب پور به شماره ملی 599997XXXX -داود نوی به شماره ملی 186117XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. اسماعیل حاجی زاده به کد ملی 424006XXXX به سمت بازرس اصلی-کمال حاجوی به کد ملی 186035XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 950506XXXX53608 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید:مسعود طیب پور به شماره ملی 424016XXXX مدیرعامل-لیلا طیب پور به شماره ملی 599997XXXX رییس هییت مدیره-داود نوی به شماره ملی 186117XXXX نایب رییس هییت مدیره کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. ش 950506XXXX52260 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت رامین دشت ارجان سهامی خاص تحت شماره 2346 مورخه 1/6/88 با کد شناسه ملی 108612XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی میشود: 1 نام شرکت: رامین دشت ارجان ( سهامی خاص) 2 موضوع شرکت: انجام کارهای ساختمانی اعم از اماکن مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی، انجام کارهای راهسازی اعم از جاده های اصلی و فرعی، آسفالت، خاکریزی و خاکبرداری، انجام کارهای خدماتی اعم از امور غذا و تنظیفات، انجام کارهای تاسیس اتی اعم از خطوط لوله گاز، آب. 3 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام میباشدکه 35 نقدی و 65 تعهدی می باشد. 4 مرکز اصلی شرکت: بهبهان، انتهای خیابان عدالت پارک آزادگان کوچه یوسفی تلفن: 091697XXXX4 5 مدت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 6 اختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه میباشد. 7 اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقایان مسعود طیب پور مدیر عامل خانم لیلا طیب پور رییس هییت مدیره و آقای داود نوی نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 8 حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور (چک سفته براوات قراردادها) با امضا مدیر عامل (مسعود طیب پور) به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد. 9 بازرسین عبارتند از: آقای اسماعیل حاجی زاده بازرس اصلی و آقای کمال حاجوی بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. 10 روزنامه رسالت جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. اداره ثبت اسناد و املاک بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی