اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5057

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/05/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: سنندج خیابان مولوی کوچه معاذی

تاریخ تاسیس: 1385/05/01

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه به طور فوق العاده مورخ 18/11/85 محسن خالدیان توفیق خالدیان محمدرفیق خالدیان به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین گردیده اند. عبدالسلام نقشبندیان و برهان نقشبندیان به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شده اند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/11/85 محسن خالدیان به سمت رییس هییت مدیره و توفیق خالدیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدرفیق خالدیان به سمت مدیر عامل شرکت تعیین شده اند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضای محمدرفیق خالدیان و مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/05/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت گل گستر رز صورتی سهامی خاص که درتاریخ 1/5/85 تحت شماره 5057 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1/5/85 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: تولید گل رز شاخه بریده 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: سنندج- خیابان مولوی- کوچه معاذی- پلاک 16 - کدپستی 54163 - 66166 تلفن 3236154 و شعبه شرکت به آدرس دیواندره- روستای نساره علیا می باشد. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که 40 % آن برابر نامه شماره 3124/171 بانک کشاورزی به حساب 3025 واریز و مابقی تعهدی است که ظرف مدت 5 سال پرداخت گردد. 5 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا: محمد محمدیان به سمت عضو و مدیر عامل و محمد رفیق خالدیان به سمت عضو و رییس هییت مدیره و محسن خالدیان به سمت عضو و نایب رییس و مظفر محمدیان به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی با امضای محمد محمدیان و مهر شرکت معتبر است و توفیق خالدیان به سمت عضو هییت مدیره. 6 - بازرس اصلی و علی البدل: عبدالسلام نقشبندیان و برهان نقشبندیان به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی