اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3273

شناسه ملی: 10861166296

تاریخ ثبت: 1387/08/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/08/16

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات هییت مدیره و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/8/90 و 19/9/90 و تاییدیه شماره 2188/33 ـ 27/10/90 اداره تعاون دزفول در شرکت مرقوم تصمیمات زیر بعمل آمد: 1 ـ بااستعفای یک نفر و پذیرش یک نفر عضو تعداد اعضا و سرمایه شرکت تغییری نکرد. 2 ـ آقایان سید مرتضی غفاری زارع دزفولی، غلامعباس سعیدی فر، سید حبیب اله غفوری به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و حسین عباسی صحراکار به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 3 ـ آقایان علی محمد پور اکبری به عنوان بازرس اصلی و فاطمه امیر شکاری به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 ـ بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 19/9/90 سید مرتضی غفاری زارع دزفولی بسمت رییس هییت مدیره، غلامعباس سعیدی فر بسمت نایب رییس و سید حبیب اله غفوری بسمت منشی هییت مدیره و محمد عباسی صحراکار بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار باامضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس باامضا نایب رییس و مهر شرکت معتبر است و اسناد عادی و نامه ها باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ذیل ثبت از لحاظ امضا در مورخ 6/12/90 تکمیل شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی مرقوم در تاریخ 16/8/87 تحت شماره 3273 ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تامین و اداره واحد تولیدی کشاورزی در زمینه کاشت داشت و برداشت انواع محصولات زراعی بوسیله ماشین آلات مدرن کشاورزی با استفاده از سرمایه و نیروی کار و سایر مشروحات مندرج در ماده سه اساسنامه 2 ـ مرکز اصلی شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال بطور نقد و منقسم به 21 سهم پانصد هزار ریالی با نام که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال پرداخت و مابقی در تعهد اعضا می باشد. 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ ریال بطور نقد منقسم به سهم ریالی با نام که نقداً پرداخت شده است. 4 ـ هییت مدیره و مدیرعامل: سید مرتضی غفاری زارع دزفولی بسمت رییس هییت مدیره و غلام عباس سعیدی فر بسمت نایب رییس هییت مدیره و سید حبیب اله غفوری بسمت منشی هییت مدیره و حسین عباسی صحراکار بسمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال تعیین و سپس محمد عباسی صحراکار از خارج اعضا شرکت بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس با امضای نایب رییس و مهر شرکت معتبر است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل شرکت معتبر است. 6 ـ بازرسان شرکت: علی محمد پور اکبری به عنوان بازرس اصلی و عبدالرحیم ریوفی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ذیل ثبت از لحاظ امضای در مورخ 18/8/87 تکمیل شد. رییس اداره ثبت دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی