اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 60297

شناسه ملی: 14006449050

تاریخ ثبت: 1395/10/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: خراسان رضوی شهر مشهد قاسم آباد کوچه استاد یوسفی 16 کوچه امامیه 39 پلاک 363 ساختمان پزشکان حکیم طبقه همکف

کد پستی: 9189937314

تاریخ تاسیس: 1395/10/08

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/08/29:

1,999,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/10/08:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهنام سلیمانی کورانی به شماره ملی 087029XXXX وآقای بابک سلیمانی کورانی به شماره ملی 087030XXXX وخانم شیرین کشاورز به شماره ملی 094244XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند ش 971002XXXX95231 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهنام سلیمانی کورانی به شماره ملی 087029XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ آقای بابک سلیمانی کورانی به شماره ملی 087030XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ خانم شیرین کشاورز به شماره ملی 094244XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره یا مدیرعامل بصورت منفردو همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 971002XXXX91490 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیارحاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/08/1397 در خصوص افزایش سرمایه و با عنایت به اظهار نامه تنظیمی و همچنین برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر واریز مبلغ 1999XXXX00 ریال به عنوان آورده غیر نقدی و انتقال مبلغ مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 1999XXXX00 ریال از حساب بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد ماده 5 اصلاحی.سرمایه شرکت مبلغ 2XXXXXXXX0 ریال منقسم به 2000000 سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت گردید ش 970912XXXX05341 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذشد: _ صورتهای مالی منتهی به 29/12/1396 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای محمد علی خوشدل فرزند علی به شماره ملی 087232XXXX به سمت بازرس اصلی وخانم مریم محمدی صایب فرزند محمد به شماره ملی 087082XXXX به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1397 برگزیده شدند. ش 970707XXXX62839 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/3/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی شرکت با امضای منفرد مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 970402XXXX51944 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس خراسان رضوی شهر مشهد ـ قاسم آباد ـ کوچه استاد یوسفی 16 ـ کوچه امامیه 39 ـ پلاک 363 ـ ساختمان پزشکان حکیم ـ طبقه همکف ـ کدپستی 918993XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 960325XXXX20374 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/08:

تاسیس شرکت سهامی خاص توس تاک پارسیان رایزن درتاریخ 08/10/1395 به شماره ثبت 60297 به شناسه ملی 140064XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ازتمامی گمرکات کشور و ترخیص آن وبالعکس، دریافت نمایندگی از شرکت های خارجی وواردات کالاهای انها وفروش و توزیع کالاهای وارد شده پس از اخذ مجوز های لازم و ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: مشهد بلوار شاهد بلوار امامیه نبش امامیه 39 پلاک 357 کدپستی 918993XXXX سرمایه شرکت:مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی بانام که تماما طی نامه شماره 3015 ـ 9301 ـ 95 مورخ 21/9/95 بانک سامان نقدا پرداخت گردید ه است. اولین مدیران: بهنام سلیمانی کورانی بشماره ملی 087029XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ شیرین کشاورز بشماره ملی 094244XXXX به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره ـ بابک سلیمانی کورانی بشماره ملی 087030XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آزیتا قایم مقامی تبریزی بشماره ملی 087232XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی شرکت با امضا ی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ آقای محمدعلی خوشدل به شماره ملی 087232XXXX به سمت بازرس اصلی ـ خانم مریم محمدی صایب به شماره ملی 087082XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار صاحب قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 951008XXXX15939 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی