اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 166

شناسه ملی: 14007796965

تاریخ ثبت: 1397/05/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/05/30

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/30:

تاسیس موسسه غیرتجاری اتحادیه صنف میوه و تره بار و مواد پروتیینی شهرستان گناباد درتاریخ 30/05/1397 به شماره ثبت 166 به شناسه ملی 140077XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: برابر نامه شماره 15014/26 , 119 مورخ 9/5/97 اداره صنعت و معدن و تجارت گناباد:انجام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود، همچنین تلاش در راستای ارتقا کیفی خدمات رسانی به مردم و اطلاع رسانی مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خراسان رضوی ـ شهرستان گناباد ـ بخش مرکزی ـ شهر گناباد ـ محله شهدا ـ بلوار شهدا ـ بن بست شهدا 16 ـ پلاک 1 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 969191XXXX اولین مدیران: آقای یوسف نیک پور شهری به شماره ملی 091867XXXX و به سمت عضو هییت مدیره و دبیر به مدت 4 سال آقای علیرضا سلطانی شهری به شماره ملی 091931XXXX و به سمت عضو هییت مدیره و خزانه دار به مدت 4 سال آقای جواد پورجعفر به شماره ملی 091932XXXX و به سمت نایب رییس دوم هییت مدیره به مدت 4 سال آقای عباسعلی فروزنده شهری به شماره ملی 091933XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 4 سال آقای سید احمد موسوی ثانی به شماره ملی 091942XXXX و به سمت نایب رییس اول هییت مدیره به مدت 4 سال آقای محمد پرورش به شماره ملی 091958XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 4 سال آقای امیر حسن هاشمیان دلویی به شماره ملی 091994XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 4 سال دارندگان حق امضا:اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک ها، بروات، سفته ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس وخزانه دار و در غیاب هر یک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه صالح روحانی 091879XXXX بازرس اصلی و محمد حسین کرم پور 085966XXXX بازرس علی البدل برای مدت 4 سال تعیین شدند. ش 970530XXXX25143 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی