اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 204638

شناسه ملی: 10102463226

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 1154639873

آدرس: تهران بهارستان خیابان مصطفی خمینی چهارراه فخر آباد کوچه شهید مشکی پلاک 85 واحد 11

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای علیرضا ملکی تبار به شماره ملی 002012XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای عطااله ملکی تبار به شماره ملی 005618XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ خانم فاطمه کریمی اصفهانی به شمارملی 005885XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 950717XXXX63300 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضا کلیه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 950621XXXX98967 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد فاضل هنر دوست ک.م 008089XXXX و سید یوسف مصطفوی ک.م 005427XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عطا اله ملکی تبار ک.م 005618XXXX و علیرضا ملکی تبار ک.م 002012XXXX و خانم فاطمه کریمی اصفهانی ک.م 005885XXXX . پ 941202XXXX19192 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به نوآوران قرن شاپرک تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به آدرس تهران بهارستان خیابان مصطفی خمینی چهارراه فخر آباد کوچه شهید مشکی پلاک 85 واحد 11 کدپستی 115463XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 941202XXXX74452 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا ملکی تبار ک.م 002012XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و آقای عطا اله ملکی تبار ک.م 005618XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فاطمه کریمی اصفهانی ک.م 005885XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات و اوراق عادی و اداری باامضا مدیرعامل ( علیرضا ملکی تبار ) و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. ـ پ 941202XXXX11113 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/08/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 18/7/91 شرکت مزبور که در تاریخ 25/7/91 واصل گردید: تعداد اعضا هییت مدیره به 3 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد سید احمد بهشتی 006918XXXX به سمت بازرس اصلی و سید یوسف مصطفوی 005427XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عطااله ملکی تبار 005618XXXX احمد ملکی تبار 008185XXXX حسن ملکی تبار 008212XXXX بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/7/91 عطااله ملکی تبار به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و احمد ملکی تبار، به سمت نایب رییس هییت مدیره، تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی