اطلاعات عمومی

منحل شده تعاونی

شماره ثبت: 8603

شناسه ملی: 10100368242

تاریخ ثبت: 1382/09/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/09/03

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید ـ نشانی: کرج ـ ابتدای خیابان بهار ـ ساختمان مقابل برج های حافظ و سعدی ـ طبقه دوم ـ جنب دفترخانه رسمی 15 کرج کدپستی 315366XXXX برای محل انجام امورات اداری تصفیه تعاونی انتخاب شدند ش 961030XXXX25539 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی اکبر گل محمدی با کد ملی ـ 489962XXXX ـ آقای مجتبی الزامی با کد ملی 489967XXXX ـ ـ آقای هادی صفدری با کد ملی 405082XXXX به سمت اعضای اعضای هییت تصفیه برای مدت یک( 1 )سال انتخاب گردیدند.. ش 961030XXXX22475 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/30:

به استناد صورتجلسه هییت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ 08/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر گل محمدی به شماره ملی 489962XXXX به سمت رییس هییت اجرای هییت تصفیه انتخاب گردیدند. ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت پس از تصویب هییت تصفیه با امضا ثابت هرسه نفر اعضای هییت تصفیه ومهر تعاونی معتبر خواهد بود واوراق عادی با امضا رییس هییت تصفیه ومهر تعاونی معتبر خواهد بود ش 961030XXXX09747 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ هادی صفدری با کد ملی 405082XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ علی اکبر گل محمدی با کد ملی 489962XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ مجتبی الزامی با کد ملی 489967XXXX به سمت منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. آقای علی اکبر گل محمدی با کد ملی 489962XXXX به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی برای مدت دو سال انتخاب گردید. ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو امضا 1 ـ علی اکبر گل محمدی مدیرعامل به عنوان دارنده امضای ثابت 2 ـ هادی صفدری رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود. و در غیاب رییس هییت مدیره امضای مجتبی الزامی به عنوان منشی هییت مدیره معتبر است همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش 930522XXXX57346 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 19/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی 89 ـ 90 ـ 91 ـ 92 به تصویب مجمع عمومی رسید ـ حسابرسی مالی سنوات 89 الی 91 و پیش بینی بودجه آن به تصویب رسید. ـ بودجه سال 93 به تصویب رسید. ـ حذف روزنامه اطلاعات با توجه به تعداد اعضای تعاونی تصویب گردید ـ حقوق مدیرعامل به تصویب رسید ـ آقایان علی اکبر گل محمدی با کد ملی 489962XXXX ـ مجتبی الزامی با کد ملی 489967XXXX ـ هادی صفدری با کد ملی 405082XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره همچنین آقای ابوالقاسم شرف یوسفی با کد ملی 627985XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند همچنین آقای خسرو توتونچیان با کد ملی 387384XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای اصغر کمالی سن ایچ با کد ملی 243269XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 930522XXXX19889 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اساسنامه جدید شرکت در 78 ماده و 58 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ـ مدت فعالیت تعاونی برای مدت سه سال دیگر تمدید گردید. ش 930522XXXX36773 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/09/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستان کرج که در تاریخ 3/9/82 تحت شماره 8603 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 3/9/82 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تامین زمین و یا مسکن با کاربری مسکونی و تجاری اداری علاوه بر آن فعالیت شرکت بشرح ماده سه اساسنامه شرکت. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: کرج - عظیمیه میدان مهران جنب آموزش و پرورش ناحیه یک دبیربستان حکیم سهروردی 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 162 ریال منقسم به 27 سهم 000 ‚ 000 ‚ 6 ریالی بانام که مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 54 ریال آن طی گواهی شماره 236/1702 مورخه 7/7/82 بانک صندوق تعاون شعبه کرج پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقایان مجتبی الزامی به سمت رییس هییت مدیره و علی اکبر گل محمدی به سمت نایب رییس و مدیر عامل هادی صفدری به سمت منشی و مرتضی وقاری به سمت عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، رات و اوراق بهادار با امضا آقای مجتبی الزامی رییس هییت مدیره و علی اکبر گل محمدی مدیر عامل و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه ها با امضای علی اکبر گل محمدی مدیر عامل و مهر شرکت معتبر و در غیاب آقای الزامی آقای هادی صفدری حق امضا دارد. 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه شرکت. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: علاالدین سیفی به سمت بازرس اصلی و علی ابراهیمی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 9 - روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی