اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 8044

شناسه ملی: 10820077782

تاریخ ثبت: 1387/05/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/05/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/05/23:

6,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/12/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شرکت مذکور در تاریخ 1394/12/25 منحل اعلام گردید و آقای حمید زارعی بشماره ملی 387342XXXX برای مدت 2 سال بسمت مدیر تسویه و چهارراه سعیدیه ـ ابتدای 30 متری سعیدیه به عنوان محل تسویه تعیین گردید. ش 950316XXXX10414 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/05/24:

شرکت فوق در تاریخ 23/5/1387 تحت شماره 8044 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 24/5/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار کاروکارگر آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه و توزیع سیستمهای حفاظتی دوربین مداربسته دستگاه اعلام حریق دستگاه اعلام سرقت کنترل دسترسی طراحی مدارات الکترونیک گیت تردد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان همدان شهر همدان چهارراه سعیدیه ابتدای سی متری سعیدیه 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/6 ریال منقسم به 100 سهم 000/60 ریالی که تعداد 100 سهم با نام می باشد که مبلغ 000/100/2 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 382471 مورخ 13/5/1387 نزد بانک مسکن شعبه تختی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای حمید زارعی به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم زهرا زارعی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای مجید زارعی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای مجید زارعی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: بعهده مدیر عامل شرکت (آقای مجید زارعی) بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 11 خانم معصومه شادیان به عنوان بازرس اصلی. 22 خانم راحله رشادیان به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی