اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 249

شناسه ملی: 10760054550

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/09:

به موجب نامه شماره 5138/7 مورخ 03/09/1398 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان نکل و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سیدهاشم موسوی نوذری با کد ملی 218140XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمود بهادر پهنه کلایی با کد ملی 209284XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و سیف اله لسانی بهزاد کلایی با کد ملی 499977XXXX به سمت منشی هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند سیف اله لسانی بهزاد کلایی با کد ملی 499977XXXX به سمت مدیر عامل شرکت به مدت 3 سال انتخاب گردید.کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا: آقای سیدهاشم موسوی نوذری به عنوان رییس هییت مدیره و در غیاب نامبرده با امضای آقای محمود بهادر پهنه کلایی به عنوان نایب رییس هییت مدیره به همراه امضای آقای سیف اله لسانی بهزادکلایی به عنوان منشی هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضا آقای سیف اله لسانی بهزادکلایی به عنوان منشی هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 980912XXXX86270 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/09:

به موجب نامه شماره 5136 مورخ 03/09/1398 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان نکا و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 حوزه فعالیت تعاونی از بهشهر به نکا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980912XXXX32856 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/09:

به موجب نامه شماره 5137/7 مورخ 03/09/1398 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان نکا و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 اعضا هییت مدیره تاتاریخ 18/07/1401 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیف اله لسانی بهزاد کلایی به شماره ملی 499977XXXX ومحمود بهادر پهنه کلایی به شماره ملی 209284XXXX و سید هاشم موسوی نوذری به شماره ملی 218140XXXX سمت اعضا اصلی هییت مدیره وسیداحمد موسوی نوذری به شماره ملی 218038XXXX وسیمین قاسم نژاد به شماره ملی 459118XXXX به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره 2 --ربابه متقی فر به شماره ملی 218143XXXX سمت بازرس اصلی و سید جواد موسوی نوذری به شماره ملی 218142XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت تعاونی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 - عملکرد مالی سال 1397 شرکت در جلسه قرایت شد که پس از بحث و بررسی مورد تصویب اعضا حاضر در جلسه واقع گردید ش 980912XXXX18699 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/23:

به موجب نامه شماره 6506/7 مورخ 05/11/1395 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان نکا وبه استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سیف اله لسانی بهزاد کلایی با کد ملی 499977XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمود بهادر پهنه کلایی با کد ملی 209284XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید هاشم موسوی نوذری با کد ملی 218140XXXX به سمت منشی هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند سیدهاشم موسوی نوذری نام پدر سید حسین کد ملی 218140XXXX به سمت مدیرعامل شرکت به مدت 3 سال انتخاب گردید. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا. سیف اله لسانی بهزادکلایی به عنوان رییس هییت مدیره و در غیاب نامبرده با امضای آقای محمود بهادر پهنه کلایی به عنوان نایب رییس هییت مدیره به همراه امضای آقای سید هاشم موسوی نوذری مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضا آقای سید هاشم موسوی نوذری به عنوان مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 951123XXXX43895 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/23:

به موجب نامه شماره 6506/7 مورخ 05/11/1395 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان نکا وبه استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تاتاریخ 17/08/1398 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیف اله لسانی بهزاد کلایی به شماره 499977XXXX ومحمود بهادر پهنه کلایی به شماره ملی 209284XXXX و سید هاشم موسوی نوذری به شماره ملی 218140XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره وسیداحمد موسوی نوذری به شماره ملی 218038XXXX وسیمین قاسم نژاد به شماره ملی 459118XXXX بسمت اعضا علی البدل هییت مدیره 2 ـ ربابه متقی فر به شماره ملی 218143XXXX 1348/01/01 بسمت بازرس اصلی شرکت و سید جواد موسوی نوذری سیدحسین به شماره ملی 218142XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت تعاونی به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 951123XXXX42138 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/23:

به موجب نامه شماره 6506/7 مورخ 05/11/1395 اداره تعاون کار ورفاه احتماعی شهرستان نکا وبه استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اساسنامه جدید شرکت تعاونی در 52 ماده و 29 تبصره به تصویب مجمع رسید. ش 951123XXXX97490 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/09/13:

باستناد نامه شماره 6198/7 مورخ 29/8/1391 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی نکا منضم به مدارک و صورت جلسات مجمع عمومی عادی نوبت اول و هییت مدیره مورخ 25/8/91 موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. الف) گزارش هییت مدیره و بازرسی از عملکرد مالی و وضعیت شرکت در طول سال مالی 1390 تصویب شد. ب) بودجه پیشنهادی هییت مدیره برای سال مالی 1391 تصویب شد. ج) خانم ربابه متقی فر به عنوان بازرس اصلی و آقای سید جواد موسوی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. د) آیین نامه وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل تصویب شد. ه) ضرورت استفاده از تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و صندوق تعاون و سایر منابع مالی برای سال مالی 1391 تصویب شد. و) آقایان سیف اله لسانی بهزاد کلایی به سمت رییس هییت مدیره محمود بهادر پهنه کلایی به سمت نایب رییس هییت مدیره سید هاشم موسوی به سمت منشی و هر سه نفر اعضای اصلی و سید احمد موسوی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره همگی برای مدت سه سال و سید هاشم موسوی به سمت مدیر عامل تعاونی برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا سیف اله لسانی بهزاد کلایی رییس هییت مدیره و در غیاب نامبرده با امضا محمود بهادر پهنه کلایی نایب رییس هییت مدیره بهمراه امضای سید هاشم موسوی مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار بوده و اوراق عادی و نامه ها با امضا سید هاشم موسوی مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد نامه شماره 439 ن ـ 5/4/90 نمایندگی تعاون نکا منضم به مدارک و صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخه 20/3/90 موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. الف ـ گزارش هییت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد مالی و وضعیت شرکت در طول سال مالی 1389 تصویب شد. ب ـ خانم ربابخ متقی فر به عنوان بازرس اصلی و سید جواد موسوی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ج ـ آیین نامه وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل و ضرورت استفاده از تسهیلات اعتباری از منابع بانکی به صندوق تعاون و سایر منابع مالی در سال مالی 1390 تصویب تصویب شد. دـ آقایان سیف اله لسانی به سمت رییس هییت مدیره محمود بهادر به سمت نایب رییس هییت مدیره سید هاشم موسوی به سمت منشی هر سه نفر اعضای اصلی و سید احمد موسوی به سمت عضو علی البدل همگی برای مدت سه سال و آقای سید هاشم موسوی با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل تعاونی برای مدت دو سال انتخاب شدند. ه ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای سیف اله لسانی رییس هییت مدیره و در غیاب نامبرده با امضای محمود بهادر نایب رییس هییت مدیره به همراه امضصای سید هاشم موسوی مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار بوده و اوراق عادی و نامه ها با امضای سید هاشم موسوی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/04/28:

باستناد نامه شماره 1 576 ن مورخه 28/4/89 نمایندگی تعاون نکا منضم به مدارک و صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخه 25/3/89 موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد: الف. گزارش هییت مدیره و بازرسی از عملکرد مالی و وضعیت شرکت در طول سال مالی 1388 تصویب شد. ب. بودجه پیشنهادی مصوب هییت مدیره تصویب شد. ج. خانم ربابه متقی فر به عنوان بازرس اصلی و آقای سید احمد موسوی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. د. ضرورت استفاده از تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و صندوق تعاون و سایر منابع مالی تصویب شد. ه. آقای سید هاشم موسوی فرزند سید حسین مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال دیگر ابقا شد. و. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و اوراق بهادار با امضای سیف اله لسانی رییس هییت مدیره و در غیاب نامبرده با امضای محمود بهادر نایب رییس هییت مدیره به همراه امضای سید هاشم موسوی مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار بوده و اوراق عادی و نامه ها با امضای سید هاشم موسوی مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک نکا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی