اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 629

شناسه ملی: 14005118450

تاریخ ثبت: 1394/05/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: شهرکرد خیابان بهارستان خیابان گلبهار خیابان نرگس

تاریخ تاسیس: 1394/05/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/05/07:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/07:

تاسیس موسسه غیرتجاری بارقه امید فردا درتاریخ 07/05/1394 به شماره ثبت 629 به شناسه ملی 140051XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: داوری مدت موسسه: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: شهرکرد خیابان بهارستان خیابان گلبهار خیابان نرگس پلاک 3 وکدپستی 881596XXXX سرمایه موسسه: مبلغ 1000000 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: آقای سیدابوالفضل موسوی وردنجانی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 461011XXXX ساکن کد ملی فرزند متولد 1368/12/10 به ش.ش 0 ساکن: شهرکرد گودال چشمه 20 متری سوم بلوار 13 آبان کوچه 2 پلاک 1 کدپستی دارنده 500000 ریال سهم الشرکه. آقای حمیدرضا کاظمیان دهکردی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی و مدیرعامل به شماره ملی 462342XXXX ساکن شهرکرد خیابان بهارستان خیابان گلبهار خیابان نرگس پالک 3 کدپستی دارنده 500000 ریال سهم الشرکه دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهرموسسه معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 940507XXXX91222 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی