اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1082

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/4/1391 و صورتجلسات هییت مدیره مورخ 5/4/91 و 6/5/91 شرکت مزبور که در تاریخ 14/5/91 تحت شماره 2427 به این واحد ثبتی ارایه شده است، تغییرات ذیل اتخاذ گردید: مدیران شرکت: آقای علی خوانساری به سمت رییس هییت مدیره، آقای مرتضی هاشمی وثوق به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سیده کلثوم دادزره آبادی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک رییس هییت مدیره و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی