اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2852

شناسه ملی: 10980137314

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: نشانی قبلی به استان مرکزی شهرستان ساوه بخش مرکزی شهر ساوه میدان شهرداری کوچه شیوا -LSB- شهرداری 11 -RSB- خیابان سپاه 11 طبقه زیر زمین

کد پستی: 3915717581

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/01/19:

4,585,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/12/11:

4,550,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/12/1396 و تاییدیه شماره 1279 مورخ 29/1/97 اداره تعاون شهرستان ساوه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از نشانی قبلی به استان مرکزی - شهرستان ساوه - بخش مرکزی - شهر ساوه-میدان شهرداری-کوچه شیوا [شهرداری 11 ]-خیابان سپاه 11 -طبقه زیر زمین-کدپستی 391571XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 970210XXXX21961 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 فرحناز مذکور زادگان به شماره ملی 182908XXXX به سمت رییس هییت مدیره، حیدر علی مومنی کیا به شماره ملی 037119XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و علیرضا مومنی کیا به شماره ملی 182881XXXX به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. - 2 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک , سفته, برات و اوراق بهادار با امضای رییس هییت مدیره و در غیاب وی نایب رییس هییت مدیره به اتفاق مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970128XXXX22714 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/12/1396 و تاییدیه شماره 1712 مورخ 24/12/96 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 فرحناز مذکور زادگان به شماره ملی 182908XXXX ، حیدر علی مومنی کیا به شماره ملی 037119XXXX و علیرضا مومنی کیا به شماره ملی 182881XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و الهه بهمنی به شماره ملی 059009XXXX و نجمه مومنی کیا به شماره ملی 037198332 به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. - 2 شهناز بچاری به شماره ملی 182881XXXX به سمت بازرس اصلی و رباب دلگرم به شماره ملی 251049XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. / ش 970128XXXX69396 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/12/1393 و به موجب تاییدیه شماره 894 مورخ 26/1/1394 اداره تعاون شهرستان ساوه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه شرکت مشتمل بر 52 ماده و 36 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. / ش 940708XXXX23597 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/30:

بموجب نامه شماره 9813 ـ 23/7/93 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه و صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 19/1/93 شرکت تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است. 1 ـ با عضویت خانم شهناز بچاری موافقت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/550/4 ریال به 000/585/4 ریال و تعداد سهام از 130 سهم 000/35 ریالی به 131 سهم افزایش یافت. 2 ـ فرحناز مذکور زادگان سمت رییس هییت مدیره، حیدر علی مومنی کیا بسمت نایب رییس، علی رضا مومنی کیا بسمت منشی و عضو اصلی، الهه بهمنی عضو علی البدل برای مدت 3 سال، علیرضا مومنی کیا بسمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی باامضا رییس هییت مدیره در غیاب وی نایب رییس به اتفاق مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ـ شهناز بچاری بسمت بازرس اصلی، رباب دلگرم بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 856190XXXX110557XXXX رییس ثبت اسناد ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/19:

بموجب نامه شماره 16801 ـ 13/12/92 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ساوه و صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/12/92 شرکت تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است: 1 ـ با عضو نجمه مومنی کیا، حیدر علی مومنی کیا موافقت گردید. 2 ـ سرمایه تعاونی از 100 سهم 000/35 ریالی به 130 سهم 000/35 ریالی و سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/3 ریال به 000/550/4 ریال افزایش یافت. ش 856190XXXX110551XXXX رییس ثبت اسناد ساوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی