اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5442

شناسه ملی: 14005720397

تاریخ ثبت: 1395/01/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: قشم -- درگهان -- بازار دریا -- طبقه اول -- لاین موج 9

تاریخ تاسیس: 1395/01/08

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/03:

برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/02/95 شرکت مزبور که در مورخ 01/03/95 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: 1 ـ آقایان الماس اسدپور دزکی به شماره ملی 555916XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل، رامین اسدپور دزکی به شماره ملی 555004XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و علیرضا نظرپور کلایی به شماره ملی 663994XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند 2 ـ کلیه اوراق تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک، بروات و عقوداسلامی و قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد کلیه مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل منفرداً با مهر شرکت معتبر می باشد.. ش 950303XXXX96641 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/09:

آگهی تاسیس باران مهر اندیش تاراز قشم (سهامی خاص) خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شرکت باران مهر اندیش تاراز قشم (سهامی خاص) که در مورخ 08/01/1395 تحت شماره 5442 و شناسه ملی 140057XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 -موضوع شرکت:صادرات، واردات و فروش کالا و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز فعالیت اقتصادی شماره 877/94 مورخ 27/11/94 سازمان منطقه آزاد قشم. 2 -مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود. 3 -مرکز اصلی شرکت: قشم – درگهان – بازار دریا – طبقه اول –لاین موج 9 - پلاک 2908 – دفتر شرکت باران مهر اندیش تاراز قشم. 4 -سرمایه شرکت: مبلغ شصت میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم با نام ششصد هزار ریالی می باشد که سی و پنج درصد آن معادل بیست و یک میلیون ریال طی گواهی شماره 1979/94/9821 مورخ 24/12/94 بانک سامان شعبه قشم پرداخت گردیده و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 -آقایان علیرضا نظرپورکلایی به شماره ملی 663994XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل، رامین اسدپور دزکی به شماره ملی 555004XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و الماس اسدپور دزکیبه شماره ملی 555916XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 6 -مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور و بهادار و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته،بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل منفرداًً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 7 -مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 - خانم مهرنوش صفرپور صالح بابری و آقای محمد دهقان به ترتیب به سمت بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 9 -روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 -اساسنامه شرکت مشتمل بر 19 ماده و بدون تبصره در مورخ 07/01/95 به تصویب رسید. ش 950117XXXX62424 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی