اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1588

شناسه ملی: 10700084570

تاریخ ثبت: 1385/08/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 4983149485

آدرس: و علی البدل آقای غلام خسروی کد ملی 4889632670 و

تاریخ تاسیس: 1385/08/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/10/15:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم نورا ابراهیمی کد ملی 486992XXXX ؛ آقای محمد ابراهیمی کد ملی 488888XXXX ؛ آقای امیر ابراهیمی کد ملی 202021XXXX برای مدت دو سال به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب شدند ـ روزنامه کثیر الانتشار گلشن مهر به عنوان روزنامه شرکت انتخاب گردید. ش 970830XXXX49550 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مینو دشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد ابراهیمی کد ملی 488888XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای امیر ابراهیمی کد ملی 202021XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم نورا ابراهیمی کد ملی 486992XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق اسناد بهادار تعهدآور و بانکی و قرارداد ها و اسناد عادی و اداری با امضا منفرد آقای محمد ابراهیمی (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970830XXXX04694 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مینو دشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/27:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده (مبنی بر افزایش سرمایه شرکت) مورخ 21/2/93 شرکت فوق منضم به نامه وارده شماره 1680 مورخ 22/2/1393 این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می شود. 1 ـ مبلغ اسمی هر سهم شرکت از مبلغ ده میلیون ریال بمبلغ بیست میلیون ریال افزایش یافت. 2 ـ ماده پنج اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/3 ریال منقسم به 300 سهم ده میلیون ریالی با نام از ناحیه واریزی نقدی طی نامه شماره 181/492 مورخ 21/2/93 بانک رفاه کارگران بمبلغ 000/000/000/6 ریال منقسم به 300 سهم بیست میلیون ریالی با نام افزایش یافت و کل مبلغ در حساب شرکت موجود می باشد. ش 667650XXXX111978XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک مینودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/25:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده (مبنی بر انتقال سهام و تغییر ماده 33 اساسنامه شرکت) و مجمع عمومی عادی سالیانه و صورت جلسه هییت مدیره مورخ 10/2/93 شرکت فوق منضم به نامه وارده شماره 1680 مورخ 22/2/93 این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می شود. 1 ـ بازرسان اصلی و علی البدل: آقای غلام خسروی کد ملی 488963XXXX و کدپستی 498314XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای رضا میر حسنی کد ملی 203023XXXX و کدپستی 497189XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ مدیران شرکت: آقای پیمان میرعرب رضی کد ملی 202000XXXX و کدپستی 497913XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم فاطمه رضایی عزیزی کد ملی 202040XXXX و کدپستی 491864XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نورا ابراهیمی کد ملی 486992XXXX و کدپستی 497173XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ صاحبان امضای مجاز: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضای ثابت خانم نورا ابراهیمی ( مدیر عامل ) باتفاق یکی از دو نفر آقای پیمان میرعرب رضی (رییس هییت مدیره) یا خانم فاطمه رضایی عزیزی (نایب رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 5 ـ ماده 33 اساسنامه شرکت: حداقل سهام برای مدیران شرکت از 25 سهم به 10 سهم کاهش یافت. ش 667650XXXX111978XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک مینودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/26:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/2/92 شرکت فوق. منضم به نامه وارده شماره 3109 مورخ 26/3/92 این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی میشود. 1 بازرسان اصلی و علی البدل: آقای غلام خسروی به شماره کد ملی 488963XXXX و کدپستی 498314XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای رضا میرحسنی به شماره کد ملی 203023XXXX و کدپستی: 497189XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 2 مدیران شرکت: آقای محمدتقی رضایی عزیزی به شماره کد ملی 524934XXXX و کدپستی: 497178XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علیرضا گرایلی به شماره کد ملی 488972XXXX و کدپستی: 491864XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رمضان ابراهیمی کد ملی 488888XXXX و کدپستی: 497173XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 صاحبان امضای مجاز: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضای رییس هییت مدیره باتفاق مدیر عامل یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار و سایر اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره (منفرداً) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 4 روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 5 ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 91 در مجمع مطرح و به تصویب رسید. ش 1672563 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مینودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/11/26:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 12/10/91 و 24/10/91 شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل بعمل آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و کثیرالانتشار محلی آگهی می گردد: 1 ماده 5 اساسنامه سرمایه: (سرمایه شرکت) با رعایت ماده 157 ، 158 بند 1 و 159 ، 161 قانون تجارت از مبلغ 000/000/000/2 ریال به مبلغ 000/000/000/3 ریال (سه میلیارد ریال) منقسم به 300 سهم با نام 000/000/10 ریالی (ده میلیون ریالی) افزایش یافت و بموجب گواهی شماره 882 24/10/91 بانک ملت شعبه مینودشت به حساب شرکت نقداً واریز گردیده است. 2 بازرسان شرکت: آقای غلام خسروی به شماره ملی 488963XXXX به سمت (بازرس اصلی) و آقای رضا میرحسنی به شماره کد ملی 203023XXXX به سمت (بازرس علی البدل) شرکت برای مدت یک سال دیگر انتخاب و تمدید گردیدند. ش 1643548 اداره ثبت اسناد مینودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه هییت مدیره مورخ 29/12/89 شرکت فوق منضم به نامه وارده شماره 10805 مورخ 15/12/89 این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می شود. 1 ـ آقای غلام خسروی کد ملی 488963XXXX و کدپستی 498314XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای رضا میر حسنی کد ملی 203023XXXX و کدپستی 497189XXXX بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ مدیران شرکت: آقای محمد تقی رضایی عزیزی کد ملی 524934XXXX و کدپستی 497178XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای علیرضا گرایلی کد ملی 488972XXXX و کدپستی 491864XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رمضان ابراهیمی کد ملی 488888XXXX و کدپستی 497173XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ صاحبان امضای مجاز: کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضای رییس هییت مدیره باتفاق مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار و سایر اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضای هریک از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک مینودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/12/89 شرکت فوق منضم به نامه وارده شماره 10805 مورخ 15/12/89 این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می شود. 1 ـ آقای غلام خسروی به شماره کد ملی 488963XXXX و کدپستی 498314XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای رضا میر حسنی به شماره کد ملی 203023XXXX و کدپستی 497189XXXX بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ مدیران شرکت : آقای محمد تقی رضایی عزیزی به شماره کد ملی 524934XXXX و کدپستی 497178XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علیرضا گرایلی به شماره ملی 488972XXXX و کدپستی 491864XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای رمضان ابراهیمی کد ملی 488888XXXX و کدپستی 497173XXXX بسمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ صاحبان امضای مجاز : کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضای رییس هییت مدیره باتفاق مدیرعامل یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار و سایر اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان مینودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده (افزایش سرمایه) مورخه 15/10/88 و هییت مدیره مورخه 1/12/88 شرکت منضم بنامه وارده شماره 12536 9/12/88 این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال بمبلغ 000/000/000/2 ریال منقسم به تعداد 000/200 سهم به ارزش هر سهم 000/10 ریال با نام که بهای آن صد در صد از طریق اجرای بند یک ماده 158 قانون تجارت (پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد) و بند یک ماده 157 قانون تجارت (صدور سهام جدید) و طی گواهی شماره 1261 مورخه 17/10/88 و شماره حساب 104639XXXX نزد بانک ملت شعبه مینودشت پرداخت گردیده افزایش یافت. بدین ترتیب ماده 5 اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک مینودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/08/20:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت صنایع شیر فجر مینودشت ( سهامی خاص) که در تاریخ 20/8/85 تحت شماره 1588 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/8/85 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار همزیستی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تولید شیر پاستوریزه- ماست پاستوریزه- دوغ بدون گاز- خامه پاستوریزه و توزیع محصولات تولیدی شرکت و اعطای نمایندگی و صادرات و واردات اقلام مورد نیاز شرکت و ماشین آلات و اخذ تسهیلات از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. 3 - مرکز اصلی شرکت: استان گلستان- شهرستان مینودشت- شهرک صنعتی مینودشت- خیابان سازندگی یک- شماره 47 و 48/4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که طی گواهی شماره 2580 مورخه 11/8/85 و شماره حساب 12172 نزد بانک ملی شعبه مینودشت پرداخت گردیده است. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای ابراهیم ممشلی به سمت رییس هییت مدیره و آقای رمضان ابراهیمی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم معصومه نعیمی به سمت عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار با امضا منفرد رییس هییت مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق و نامه های عادی با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - اختیارات مدیر عامل : مطابق مفاد اساسنامه و مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای غلام خسروی به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل شهمرادی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک مینودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی