اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 14350

شناسه ملی: 14006280822

تاریخ ثبت: 1395/08/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: جدید قزوین خیابان پادگان کوچه آبان ساختمان آبان طبقه 4 واحد 16

کد پستی: 3415687967

تاریخ تاسیس: 1395/08/08

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/08/08:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای جواد عباسی کد ملی 440008XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای تقی عباسی کد ملی 589977XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای امیر عباسی کد ملی 589014XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین شدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970815XXXX59488 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره مندرج در ماده 31 اساسنامه به 3 نفر اصلاح گردید. ش 970809XXXX03342 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقایان امیر عباسی کد ملی 589014XXXX جواد عباسی کد ملی 440008XXXX تقی عباسی کد ملی 589977XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 970809XXXX81804 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد عباسی کد ملی 440008XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای امیر عباسی کد ملی 589014XXXX به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره تعیین شدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970427XXXX20198 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقایان امیرعباسی کد ملی 589014XXXX و جواد عباسی کد ملی 440008XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 . آقای احمد مومنی کد ملی 432290XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا گودرزوند چگینی کد ملی 432429XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 970427XXXX88158 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در تهران از جای سابق به تهران شهرک غرب بلوار دریا میدان کوثر تقاطع بلوار شهرداری پلاک 118 طبقه سوم ساختمان آرتا کدپستی 199886XXXX تغییر یافت و آقای امیر عباسی کد ملی 589014XXXX به سمت مدیر شعبه برای مدت دو سال انتخاب شد. ش 970324XXXX22112 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ پنج میلیون ریال به مبلغ بیست ودو میلیارد و هشتصد و یازده میلیون ریال از محل آورده ی نقدی سهامداران طبق گواهی شماره 2546/4728/62 مورخ 7/11/1396 بانک کشاورزی شعبه قزوین افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ بیست و دو میلیارد و هشتصد و یازده میلیون ریال منقسم به دو میلیون و دویست و هشتاد و یکهزار و یکصد سهم ده هزار ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت شده است. ش 961206XXXX45542 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/9/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . آقای احمد مومنی کد ملی 432290XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا گودرزوند چگینی کد ملی 432429XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 2 . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 961027XXXX18687 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/9/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در تهران شهرک غرب بلوار دریا میدان کوثر تقاطع بلوار سهروردی پلاک 118 طبقه سوم ساختمان آرتا کدپستی 199886XXXX تاسیس گردید و آقای امیر عباسی کد ملی 589014XXXX به عنوان مدیر شعبه برای مدت دو سال انتخاب شد. ش 961027XXXX21238 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت مندرج در ماده 2 ـ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: صادرات وواردات دام زنده وفرآورده های دامی ـ خوراک دام وطیور وتجهیزات مربوطه انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه.(ثبت موضوعات فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد). ش 960126XXXX45975 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . موارد ذیل به موضوع شرکت مندرج در ماده 2 -اساسنامه اضافه و الحاق گردید: صادرات و واردات خوراک دام وطیور وغلات-گوشت ومرغ-گوساله وگوسفند-گوشت منجمد وگرم ودام زنده-مشتقات نفتی وگازی، انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه.(ثبت موضوعات فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد). 2 . محل شرکت از قزوین جای سابق به آدرس جدید:(قزوین خیابان پادگان کوچه آبان ساختمان آبان طبقه 4 واحد 16 کدپستی 341568XXXX ) انتقال یافت و ماده 4 - اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. ش 950930XXXX08300 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/08:

تاسیس شرکت سهامی خاص افق آذر ماندگار البرز درتاریخ 08/08/1395 به شماره ثبت 14350 به شناسه ملی 140062XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.. موضوع شرکت: خدماتی ـ نضافتی ـ روفت و روب وجمع آوری زباله وحمل زباله شهری(خدمات شهری) انجام خدمات شهری ـ تنظیف و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات مربوطه ـ طراحی واجراونگهداری فضای سبز وتاسیسات ـ انجام خدمات پیمانکاری ساختمانی وعمرانی و راه ـ نصب گاردریل وروشنایی راهها وخط کشی وجدول کاری ـ اجرای پروژهای مبلمان شهری وزیبا سازی ـ سلف سرویس وطبخ غذا ـ تامین تجهیزات مربوطه ـ ایاب وذهاب ـ انجام کلیه امور بازرگانی ـ ترخیص کالا ـ صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ معاملات مجاز بازرگانی ـ اخذ واعطانمایندگی ازشرکتهای داخلی وخارجی ـ شرکت درمناقصات ومزایدات واستفاده از تسهیلات بانکی ـ تامین تجهیزات ونیروی موردنیاز جهت اجرای موضوع شرکت وعقدقرارداد بااشخاص حقیقی وحقوقی ـ پس ازاخذ مجوزهای لازم.(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.. مرکز اصلی شرکت: قزوین پادگان کوچه آبان ساختمان آبان طبقه 4 واحد 16 کدپستی 341568XXXX . سرمایه شرکت: مبلغ 5000000 ریال منقسم به 500 سهم 10000 ریالی که تعداد 500 سهم بانام میباشد که مبلغ 5000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 64/21311 مورخ 24/06/1395 نزد بانک ملت شعبه خیام شمالی پرداخت گردیده است.. اولین مدیران شرکت: ـ 5 . آقای جواد عباسی به شماره ملی 440008XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ 5 . آقای امیر عباسی به شماره ملی 589014XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ازقبیل چک سفته و بروات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبرخواهد بود.. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.. بازرس اصلی و علی البدل: ـ 8 . آقای احمد مومنی به شماره ملی 432290XXXX به عنوان بازرس اصلی. ـ 8 . خانم زهرا گودرزوندچگینی به شماره ملی 432429XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 950808XXXX84905 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی