اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10861336052

تاریخ ثبت: 1388/06/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/06/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/06/28:

شرکت فوق در تاریخ 24/6/88 تحت شماره 1303 به شناسه ملی 108613XXXX2 در دفتر ثبت شرکت های این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت در همان تاریخ تکمیل گردیده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 نام شرکت: خدماتی در میانه الیگودرز 2 نوع شرکت: سهامی خاص 3 موضوع شرکت: انجام امور خدماتی نظیر: چاله کنی، بتون ریزی، نصب تابلوی عابرپیاده و تابلوهای کناره جاده، لوله کشی و برق کشی ساختمان، سنگ ریزی، باغبانی و نگهداری فضای سبز، سرایداری و نظافت، نگهبانی. 4 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 مرکز شرکت: الیگودرز جنب اداره هواشناسی منزل حاج آقا ظاهریان 6 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال است که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن طبق گواهی بانکی شماره 2083 مورخه 22/6/88 صندوق پس انداز انصارالمجاهدین شعبه پنج تن آل عبا نقدا پرداخت شده و مابقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. 7 اسامی موسسین و میزان سهام آنها: 1 . حاج آقا ظاهریان فرزند مرید ش ش 250 1347 صادره الیگودرز دارای 50 سهم، آقای عیدی میسایی فرزند راه خدا ش ش 735 1354 صادره الیگودرز دارای 20 سهم و خانم صفیه افروغ فرزند محمد ش ش 443 1350 الیگودرز دارای 30 سهم 8 اسامی هییت مدیره و دارندگان حق امضا: آقایان حاج آقا ظاهریان، عیدی میسایی و خانم صفیه افروغ به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند که در نتیجه حاج آقا ظاهریان به عنوان رییس هییت مدیره و خانم صفیه افروغ به عنوان نایب رییس و عیدی میسایی به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت مذکور منصوب شدند که مقرر گردید حق امضای اسناد رسمی قراردادها و عقود اسلامی اوراق بهادار و تعهدات بانکی از قبیل چچک، سفته، برات با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشند. 9 بازرسان شرکت: آقایان حمید اسدی بازرس اصلی و خانم زیبا شمسی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. 10 هفته نامه اشترانکوه جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان الیگودرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی