اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 474650

شناسه ملی: 14005039741

تاریخ ثبت: 1394/04/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/04/06

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/04/06:

600,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/06:

تاسیس شرکت تعاونی مسکن شماره دو کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 06/04/1394 به شماره ثبت 474650 به شناسه ملی 140050XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: 1 ـ تهیه زمین مسکونی، ساختمان، خانه و آپارتمان های مسکونی و واگذاری واحدهای مسکونی نقداً یا به اقساط به اعضا و همچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک اعضا. 2 ـ خرید واحدهای مسکونی نیمه تمام و یا تکمیل شده و واگذاری به اعضا. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت 5 سال مرکز اصلی شرکت: تهران خ نلسون ماندلا خ مریم شماره دو طبقه دو کدپ 196776XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 600000000 ریال می باشد اولین مدیران شرکت: حجت ولی محمدی پیرنق به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 006780XXXX محمدجواد روستاسکه روانی به سمت عضو هییت مدیره (منشی هییت مدیره) به شماره ملی 245176XXXX مهدی نوروزی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 049154XXXX حمید تقی لو به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل و به عنوان مدیرعامل به شماره ملی 428205XXXX یوسف مقدمی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 038520XXXX برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته برات و اوراق بهادار با امضای مهدی نوروزی به سمت رییس هییت مدیره به اتفاق حمید تقی لو (مدیرعامل) و مهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسین مختاری به شماره ملی 079298XXXX به عنوان بازرس اصلی محمدجواد قربانی به شماره ملی 006297XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. بموجب نامه شماره 28082/15 , 942 مورخ 6/2/94 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران آگهی گردید پ 940406XXXX65948 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی