اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 38807

شناسه ملی: 14005901450

تاریخ ثبت: 1395/03/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/03/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/03/18:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس موسسه به شرح زیر تغییر یافت: تهران ولنجک ـ بلوار دانشجو ـ کوچه اقاقیا ـ پلاک 11 واحد 2 کدپستی 194833463 پ 950426XXXX86842 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/18:

تاسیس موسسه غیر تجاری تلاشگران عدالت خواه جوان درتاریخ 18/03/1395 به شماره ثبت 38807 به شناسه ملی 140059XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: ایجاد دفتر خدمات حقوقی یا کارشناسی توسط خانم میترا پورمند دارای پروانه مشاوره حقوقی / پایه دوم به شماره: 34093 / 187 پ / م صادره از طرف معاون محترم قضایی قوه قضاییه و رییس هییت اجرایی مشاوران حقوقی و کارشناسان جهت ارایه خدمات حقوقی و کارشناسی به عنوان مشاوره حقوقی یا کارشناسی در دعاوی کیفری و حقوقی ـ انجام وکالت در مراجع قضایی ـ اداری ـ مالی ـ ثبتی ـ دادگاه های خانواده ـ شهرداری ها و کمیسیون های آن بویژه کمیسیون ماده پنج دادگاه های انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی ـ مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن ـ هییت های رسیدگی تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ـ دیوان عدالت اداری ـ همچنین ارایه خدمات حقوقی شامل مشاوره و انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی و از طرف ایرانیان در مراجع بین المللی و دادگاه ها و مراجع قضایی کشورهای خارج مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین المللی و انجام امور دادرسی اعم از داخلی و بین المللی. مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت دوسال مرکز اصلی موسسه: تهران. خیابان سعادت آباد. خیابان صرافهای جنوبی. خیابان 21 . پلاک 36 . واحد 5 . کد پستی: 199883XXXX سرمایه موسسه: مبلغ 1000000 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: میترا پورمند به سمت مدیرعامل به شماره ملی 008296XXXX دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها با امضای رییس موسسه و مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه به موجب نامه شماره 34093/187 م / پ مورخ 18/11/94 مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان آگهی گردید. پ 950319XXXX63354 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی