اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 46047

شناسه ملی: 14005936463

تاریخ ثبت: 1395/03/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/03/30

آدرس: خوزستان اهواز -- فاز یک پادادشهر خیابان تیر غربی پلاک 2

کد پستی: 6185686676

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمهدی موسوی ده موردی به شماره ملی 184177XXXX و علی همایی به شماره ملی 175585XXXX و سعید جلالی سهی به شماره ملی 125001XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. طوبی سعیدی چاه جازی به شماره ملی 183031XXXX به عنوان بازرس علی البدل، مریم میرمرقابی به شماره ملی 468004XXXX به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 970118XXXX66213 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدمهدی موسوی ده موردی به شماره ملی 184177XXXX به سمت رییس هییت مدیره و علی همایی به شماره ملی 175585XXXX به سمت مدیرعامل و سعید جلالی سهی به شماره ملی 125001XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970118XXXX38800 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید: علی همایی به شماره ملی 175585XXXX مدیرعامل-سیدمهدی موسوی ده موردی به شماره ملی 184177XXXX رییس هییت مدیره -پرهام کریمی زارع به شماره ملی 068242XXXX نایب رییس هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951006XXXX63555 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی همایی به شماره ملی 175585XXXX -سیدمهدی موسوی ده موردی به شماره ملی 184177XXXX -پرهام کریمی زارع به شماره ملی 068242XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مریم میرمرقابی به کد ملی 468004XXXX به سمت بازرس اصلی- طوبی سعیدی چاه جازی به کد ملی 183031XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 951006XXXX48952 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/30:

تاسیس شرکت سهامی خاص عمران مهرگان یوسف درتاریخ 30/03/1395 به شماره ثبت 46047 به شناسه ملی 140059XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:انجام کلیه امور ساخت و ساز ,امور ساختمانی، آبیاری و زهکشی،تاسیسات، ابنیه،تجهیزات،آب،برق،خدماتی،بازرگانی،و ایجاد فضای سبز،تامین آبدارخانه های ادارات،تامین خدمات آشپزخانه،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی،شرکت در مناقصه و مزایده،با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:خوزستان اهواز – فاز یک پادادشهر خیابان تیر غربی پلاک 2 کدپستی 618568XXXX سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزارریالی با نام میباشد که مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 881 , 200 مورخ 30/2/95 نزد بانک توسعه تعاون شعبه اهواز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. فاطمه موسوی به شماره ملی 183022XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره - بهزاد کیانی شاهوندی به شماره ملی 184138XXXX به سمت رییس هییت مدیره - سیدمهدی موسوی ده موردی به شماره ملی 184177XXXX به سمت مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور واوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه مریم میرمرقابی به شماره ملی 468004XXXX به عنوان بازرس اصلی - طوبی سعیدی چاه جازی به شماره ملی 183031XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد. ش 950330XXXX81167 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی