اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 23541

شناسه ملی: 10260443497

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 8178853451

آدرس: اصفهان ، خیابان قایمیه ، کوچه هشت بهشت ، پلاک 202

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 37 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد:کلیه اوراق واسناد مالی وبهادار وتعهدات از قبیل چک سفته بروات قراردادهای تعهدآور واستفاده از حساب های جاری وثابت در بانک ها با امضا اشخاصی که هییت مدیره تعیین می نمایند وبا مهر شرکت معتبر است. 2 ـ مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس اصفهان، خیابان قایمیه، کوچه هشت بهشت، پلاک 202 کدپستی 817885XXXX انتقال یافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. ش 930530XXXX54516 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی انوریان فرد به عنوان رییس هییت مدیره، محمد نیک نژاد کلشتری به عنوان مدیرعامل وعضو هییت مدیره و هانی حسن زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند وکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا هریک از اعضا هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 930530XXXX37566 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 19/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی انوریان فرد به کد ملی 128903XXXX ، هانی حسن زاده به کد ملی 175350XXXX و محمد نیک نژاد کلشتری به کد ملی 265980XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و محمد مهدی ابراهیمی دنبه کد ملی 128902XXXX و محمد علی حاجی به کد ملی 175545XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.روزنامه نسل فرداجهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 930530XXXX17544 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی