اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1111

شناسه ملی: 10630080558

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/11/10:

2,100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/11/1396 : سرمایه ثبتی شرکت از مبلغ 2100000 ریال به مبلغ 21XXXXXXXX ریال منقسم به 210 سهم بانام هر یک به ارزش 10000000 ریال ی بانام از محل مطالبات سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ش 970219XXXX20667 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/11/1396 : - 1 اعضا هییت مدیره عبارتند از: - آقای امین صادقی گوغری به شماره ملی 307147XXXX - آقای روح اله صادقی گوغری به شماره ملی 309074XXXX - آقای محمد شهمراد زاده فهرجی به شماره ملی 320993XXXX برای مدت 2 سال انتخاب شدند. - 2 آقای حسین شاهی به شماره ملی 299260XXXX به سمت بازرس اصلی خانم حشمت امیر زاده به شماره ملی 313140XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - 3 روزنامه کثیرالانتشار حدیث کرمان درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970219XXXX35805 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/11/1396 : - 1 کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. - 2 امین صادقی گوغری به شماره ملی 307147XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره، روح اله صادقی گوغری به شماره ملی 309074XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، محمد شهمراد زاده فهرجی به شماره ملی 320993XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. - 3 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته ،بروات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد ش 970219XXXX70458 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/08/1395 : پیرو اگهی های تغییرات به شماره مکانیزه 139430XXXX85004344 و 139430XXXX85004343 و 139430XXXX85004341 مورخ 19/10/94 اعلام میدارد نام صحیح شرکت ساختمانی فخر رستاق سهامی خاص میباشد. ش 950906XXXX54153 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/08/1394 : "انجام کلیه فعالیتهای پیمانکاری مربوط به معادن از جمله استخراج، اکتشاف و فرآوری و بهره برداری از معادن پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح" به موضوع شرکت اضافه گردیدودر نتیجه ماده 2 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 950108XXXX80409 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/08/1394 : - 1 آقای حسین شاهی با کد ملی 299360XXXX بسمت بازرس اصلی و خانم حشمت امیرزاده گوغری با کد ملی 313140XXXX بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. - 2 اعضای هییت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای امین صادقی گوغری با کد ملی 307147XXXX - آقای محمدرضا صادقی گوغری با کد ملی 309084XXXX - آقای روح اله صادقی گوغری با کد ملی 309074XXXX - 3 روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950108XXXX34743 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/08/1394 : - 1 آقای امین صادقی گوغری با کد ملی 307147XXXX به سمت رییس هییت مدیره - آقای روح اله صادقی گوغری با کد ملی 309074XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای محمدرضا صادقی گوغری با کد ملی 309084XXXX به سمت عضو هییت مدیره - آقای امین صادقی گوغری با کد ملی 307147XXXX به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. - 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950108XXXX51742 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/08/1394 الف ـ شعبه شرکت دراستان هرمزگان ـ شهرستان بندرعباس بلوارامام خیابان حرکوچه کوکب 10 پلاک 12 به کدپستی: 791696XXXX تاسیس گردید. ب ـ آقای امین صادقی گوغری به کد ملی 307147XXXX به سمت مدیر شعبه تعیین گردیدند. ش 941005XXXX48457 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/08:

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 25/8/1392 1 ـ حسین شاهی با کد ملی 299260XXXX و حشمت امیرزاده با کد ملی 313140XXXX به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 ـ امین صادقی گوغری با کد ملی 307147XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و روح اله صادقی گوغری با کد ملی 309074XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدرضا صادقی گوغری با کد ملی 309084XXXX به سمت عضو هییت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 3 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 602260XXXX110456XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 29/3/91 . 1 ـ تعداد اعضا هییت مدیره از سه نفر به پنج نفر افزایش یافت. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/04/16:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هییت مدیره مورخه 12/6/90 1 نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است. 2 قرایت گزارش هییت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال 89 3 آقایان حشمت اله امیرزاده و حسین شاهی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. 4 برطبق مصوبات هییت مدیره آقای محمد رضا صادقی گوغری به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای امیر صادقی گوغری به سمت رییس هییت مدیره و آقای عباس افشار حسین آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و روح اله صادقی گوغری و خانم سمیه صادقی گوغری به سمت عضو اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اوراق عادی با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 به موضوع شرکت طراحی، نظارت و اجرای کلیه امور پیمانکاری مربوط به آب اعم از سدسازی، خطوط انتقال آب و امور مربوط به ساختمان اعم از بتنی و فلزی و امور مربوط به تاسیس ات و تجهیزات ساختمانی و مکانیکی و امور راهسازی و پل سازی اضافه گردید. مسیول ثبت شرکت های ثبت کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی