اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 260478

شناسه ملی: 10103005482

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/2/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 19/2/89 واصل گردید: علیرضا ذاکری به سمت بازرس اصلی و آذرمیدخت صادقی شبستری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: محمد هنرمایه هرات به سمت رییس هییت مدیره، افسانه هنرمایه هرات به سمت نایب رییس هییت مدیره، مهرداد هنرمایه هرات به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/09/17:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 1/8/86 شرکت مزبور که در تاریخ 29/8/86 واصل گردید: آقای علیرضا ذاکری به سمت بازرس اصلی و خانم آذرمیدخت صادقی شبستری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل: آقای محمد هنرمایه هرات به سمت رییس هییت مدیره و خانم افسانه هنرمایه هرات به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهرداد هنرمایه هرات به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی